Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
211/VP-KGVX 13/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tham gia gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/02/2023 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông