Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3763/VP-KGVX 28/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1737/UBND-KGVX 20/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 6 năm 2024 theo yêu cầu tại Văn bản nêu trên, đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3126/VP-KGVX 06/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 4 Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/05/2024 (Quá hạn 21 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông