Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
493/VP-KGVX 18/01/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ 29/02/2024 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh