Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
7743/VP-NC 01/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu Báo cáo tổng kết thi hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Sở Nội vụ 06/12/2023 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn