Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3683/TB-VP 25/05/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Rà soát, đánh giáviệc áp dụng giá nước sạch hiện tại trên địa bàn thành phố Kon Tum; căn cứ quy định về khung giá, giá nước sạch sinh hoạt tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá bán cho phù hợp; Sở Tài chính 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long