Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/03/2022 Quyết định Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/04/2022 (Quá hạn 157 ngày)
Chưa hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Triển khai thực hiện Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/07/2022 (Quá hạn 65 ngày)
Chưa hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tờ trình đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2022, đề xuất chương trình công tác năm 2023 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/11/2022 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
4567/UBND-KTTH' 24/12/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 3 đối với: Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/05/2022 (Quá hạn 142 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
4567/UBND-KTTH' 24/12/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 đối với: Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/11/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn