Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
461/UBND-NC 03/07/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo nội dung tại điểm b, mục 1 Công văn số 461/UBND-NC-M, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/7/2024 Lưu ý các đơn vị chỉ cập nhật tiến độ và đính kèm file trống (không đính kèm văn bản) UBND huyện Kon Rẫy 05/07/2024 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
346/UBND-KTTH 29/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy 15/07/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn