Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3842/TB-VP 31/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra lại quy trình từ khi giao vốn cho các địa phương triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và các dự án khác thuộccác chương trình mục tiêu quốc gia cho đến khi địa phương thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân còn quá chậm; trên cơ sở đó, tham mưu chấn chỉnh và có văn bản hướng dẫn cho các địa phương triển khai hỗ trợ được kịp thời. Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/06/2024 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
564/UBND-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan: a) Tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp tại các huyện Đăk Hà, Đăk Tô và thành phố Kon Tum chưa đảm bảo các tiêu chí ưu tiên theo quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo kết luận của Đoàn giám sát; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các trường hợp thực hiện không đúng quy định (nếu có); hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. b) Rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư của hệ thống xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, trong đó làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan để xảy ra sai phạm, lãng phí (nếu có); trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý và có giải pháp để khắc phục hạn chế, phát huy hiệu quả đầu tư của hệ thống theo đánh giá của Đoàn giám sát; hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/05/2024 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn