Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
887/QĐ-UBND 11/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của 10 huyện, thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường 31/10/2023 (Quá hạn 40 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn