Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Tài nguyên và Môi trường 15/09/2022 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2959/VP-NNTN 10/08/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về tham mưu triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 25/08/2022 (Quá hạn 40 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1519/UBND-NNTN 20/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Tài nguyên và Môi trường 15/06/2022 (Quá hạn 111 ngày) Văn bản số 1599/STNMT-TNKSN ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. đến ngày 15/7/2022
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1575/UBND-NNTN 25/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 10/08/2022 (Quá hạn 55 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 15/08/2022 (Quá hạn 50 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn