Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3526/VP-HTKT 19/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Về chủ trương giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông Sở Xây dựng 30/05/2024 (Quá hạn 16 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
1382/VP-HTKT 01/03/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu nhiệm vụ của địa phương tại Công văn số 788/BXD-QLN ngày 27/02/2024 của Bộ Xây dựng vv thúc đẩy Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 -2030” năm 2024 Sở Xây dựng 15/03/2024 (Quá hạn 92 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng