Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1931/UBND-KGVX 04/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   1. Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên để hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà trưng bày Di tích lịch sử Chiến thắng Măng Đen gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 6 năm 2024. 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung trên theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2716/VP-KGVX 19/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 20 Nghị định nêu trên, đảm bảo theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông