Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
4190/UBND-KGVX 30/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 12 năm 2023; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/12/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4107/UBND-KGVX 23/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo thời gian quy định (trước ngày 10 tháng 12 năm 2023), đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/12/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7290/VP-KGVX 14/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền xem xét đề nghị của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/12/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/11/2023 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
7293/VP-KGVX 14/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 12 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/12/2023 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7194/VP-KGVX 09/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư nêu trên theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 27 tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/11/2023 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7179/VP-KGVX 08/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư nêu trên theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/11/2023 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7070/VP-KGVX 06/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên (kèm theo) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/11/2023 (Quá hạn 25 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
6595/VP-KGVX 17/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam theo quy định. Hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/11/2023 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
6228/VP-KGVX 03/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo các Thông tư nêu trên theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/10/2023 (Quá hạn 61 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông