Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
7 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp UBND huyện Kon Plông 03/10/2023 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3006/UBND-HTKT 11/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo kết quả thực hiện Đề án UBND huyện Kon Plông 27/09/2023 (Quá hạn 7 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Đỗ Hoàng Lâm
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) UBND huyện Kon Plông 05/09/2023 (Quá hạn 29 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2641/UBND-KGVX 15/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục triển khai theo chỉ đạo tại Văn bản số 2193/UBND-KGVX ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến (hoàn thành trong tháng 8 năm 2023). UBND huyện Kon Plông 31/08/2023 (Quá hạn 34 ngày)
Chưa hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
2641/UBND-KGVX 15/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cá nhân, tổ chức không phải hiện diện tại cơ quan nhà nước nếu pháp luật không quy định (hoàn thành trong tháng 8 năm 2023). UBND huyện Kon Plông 31/08/2023 (Quá hạn 34 ngày)
Chưa hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
3633/VP-TTHCC 20/06/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   UBND các huyện, thành phố tổng hợp mục II, III tại Phụ lục II (kèm theo Công văn số 3633/VP-TTHCC ngày 20/6/2023). Hoàn thành, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 7 năm 2023. UBND huyện Kon Plông 15/07/2023 (Quá hạn 81 ngày)
Chưa hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
491/KH-UBND 27/02/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Kon Plông 30/05/2023 (Quá hạn 127 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn