Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
461/UBND-NC 03/07/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo nội dung tại điểm b, mục 1 Công văn số 461/UBND-NC-M, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/7/2024 Lưu ý các đơn vị chỉ cập nhật tiến độ và đính kèm file trống (không đính kèm văn bản) UBND huyện Kon Plông 05/07/2024 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2296/UBND-KGVX 29/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Khẩn trương chỉ đạo rà soát lại đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn quản lý cần được xem xét hỗ trợ; tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05 tháng 7 năm 2024. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác của thông tin, số liệu rà soát của địa phương. UBND huyện Kon Plông 05/07/2024 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1517/UBND-KGVX 04/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Kon Plông 05/05/2024 (Quá hạn 71 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
564/UBND-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Kon Plông 15/07/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
346/UBND-KTTH 29/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Kon Plông 15/07/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn