Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum 10/03/2023 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật