Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
31 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND huyện Đăk Glei 20/04/2023 Về hồ sơ đăng kýdanh sách khai thácCơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND huyện Đăk Hà 20/04/2023 Đăng ký, bổ sung sử dụng khai thác dịch vụ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND huyện Đăk Tô 20/04/2023 Nội dung này, UBND huyện đã hoàn thành đúng hạn. UBND huyện đã gửi hồ sơ đăng ký và đã được cấu hình tài khoản
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND huyện Ia H'Drai 20/04/2023 Đã ban hành Công văn Công văn về việc khó khăn, vướng mắc liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn; đăng ký tài khoản khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND huyện Kon Plông 20/04/2023 Có hồ sơ cam kết kèm theo Công văn số 587/UBND-VP ngày 04/5/2023 của UBND huyện Kon Plong
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND huyện Kon Rẫy 20/04/2023 Căn cứ Công văn số 1959/VP-TTHCC ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Ủy ban nhân dân huyện gửi hồ sơ cam kết khai thác CSDL về dân cư qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính gồm các nội dung sau: 1. Bản cam kết bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” của Ủy ban nhân dân huyện. 2. Danh sách tài khoản đăng ký sử dụng khai thác dịch vụ dân cư. 3. Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai đến các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai ký cam kết với từng đơn vị và bản cam kết đối với các cá nhân tại từng đơn vị, địa phương. Ủy ban nhân dân huyện báo để đơn vị biết, tổng hợp./.
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND huyện Ngọc Hồi 20/04/2023 Về việc hướng dẫn khai thác CSDL Quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND huyện Sa Thầy 20/04/2023 V/v triển khai lập hồ sơ đăng ký và thực hiện các quy định về an toàn, bảo mật khi khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND huyện Tu Mơ Rông 20/04/2023 Đã chỉ đạo triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả đăng ký
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND thành phố Kon Tum 20/04/2023 Có hồ sơ cam kết kèm theo Công văn số 1472/UBND-HC ngày 19/4/2023 của UBND thành phố Kon Tum
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra