Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
5006/VP-KGVX 02/12/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham gia ý kiến dự thảo Thông tư và thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/12/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông