Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
62 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
88/NQ-CP 08/06/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   khẩn trương rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quy hoạch đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 108/NQ-CP; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia ý kiến thẩm định và rà soát phê duyệt quy hoạch, bảo đảm đúng tiến độ và các quy định pháp luật Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
452/TTg-KSTT 23/05/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông tại các văn bản trên. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông 15/06/2023 Triển khai Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung có liên quan triển khai Đề án 06
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
452/TTg-KSTT 23/05/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Kịp thời công bố và chỉ đạo cập nhật, công khai các thủ tục hành chính này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ có liên quan Sở Thông tin và Truyền thông 30/09/2023 Cung cấp thông tin, kết qủa triển khai Đề án 06 trên địa bàn tinh theo Công văn số 552 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
452/TTg-KSTT 23/05/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin theo văn bản hướng dẫn 1552/BTTTT-THH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bổ sung, trang bị ngay các thiết bị đầu cuối cần thiết, đề xuất đầu tư các hạng mục theo văn bản hướng dẫn nêu trên và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai, cung cấp giải pháp bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số trong thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông 30/06/2023 Cung cấp thông tin, kết qủa triển khai Đề án 06 trên địa bàn tinh theo Công văn số 552 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
452/TTg-KSTT 23/05/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử; chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có Sở Thông tin và Truyền thông 30/09/2023 Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản (1817/UBND-NC ngày 16/6/2023)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
360/CĐ-TTg 02/05/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu nội dung Công điện nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó khẩn trương tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao; tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16 tháng 5 năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường 16/05/2023 Văn bản số 1348/STNMT-QHKHSDĐ ngày 23/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và đến năm 2025 phân bổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
167/TB-VPCP 01/05/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo nêu trên theo quy định; thời gian hoàn thành đề nghị đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 5 năm 2023. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/05/2023 Sở NNPTNT đã xây dựng dự thảo và có VB tham mưu UB tỉnh VB chỉ đạo
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
315/TTg-NN 27/04/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 10 hàng năm để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường 20/10/2023 Văn bản số 3161/STNMT-QHKHSDĐ ngày 24/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và đến năm 2025 phân bổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 2)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
265/CĐ-TTg 17/04/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Các bộ,cơ quan, địaphươngchủđộngđiềuchỉnh danh mụcdự án đầutư,triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các Bộ, cơ quan trung ương, bảo đảm pháp lý, phù hợp thực tiễn của địa phương; phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
50/NQ-CP 08/04/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tham mưu triển khai Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/12/2023 Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh triển khai, qua đó UBND tỉnh đã có Công văn số 1165/UBND-KTTH ngày 21/4/2023)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/2023/NĐ-CP 03/04/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Sở Tài nguyên và Môi trườngđểchủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu các nội dung của Nghị định; trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường 20/12/2023 Văn bản số 1427/STNMT-VP ngày 30/05/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ ký Giấy chứng nhận, ký xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
40/NQ-CP 27/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu Nghị quyết nêutrên của Chính phủ; trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường 20/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
74/TB-VPCP 14/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Công an tỉnh 31/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 14/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Sở Kế hoạch và Đầu tưđể biết, cập nhật hồ sơ tham mưu phục vụ Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 3năm 2023 (không xác định thời hạn) Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục rà soát để hoàn thành việc chi trả các chế độ cho các đối tượng theo quy định, hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/03/2023 Tỉnh Kon Tum đã hoàn thành, tổng kết thực hiện NQ 68 năm 2021 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc điều chỉnh chính sách của các nước, đối tác, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư để chủ động phân tích, dự báo để nghiên cứu chiến lược và kịp thời điều hành, có các phản ứng chính sách hiệu quả, phù hợp để ứng phó với các vấn đề phát sinh. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/12/2023 Sở KHĐT đã nghiên cứu, đánh giá tình hình và tham mưu các giải pháp, chỉ đạo, điều hành để phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng cuối năm 2023.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tập trung thực hiện các nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tín dụng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản và quản lý điều hành xăng dầu, bảo đảm hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2023; chủ động, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo đối với vấn đề vượt thẩm quyền. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/03/2023 UBND tỉnh đã có báo cáo tình hình giải ngân tháng 02/2023 theo quy định của Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (quy định định kỳ báo cáo hằng tháng trước ngày 15 của tháng báo cáo). Tại Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 07/3/2023 của Chính phủ không có quy định về thời hạn báo cáo và đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có hướng dẫn nội dung này.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/04/2023 UBND tỉnh đã có Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 4
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/05/2023 UBND tỉnh đã có Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 5/2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/06/2023 UBND tỉnh đã có báo cáo giải ngân định kỳ./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện, nhất là đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện điều hòa linh hoạt vốn giữa Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình trong năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/12/2023 Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết toàn bộ Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 theo quy định (UBND tỉnh đã có các Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, số 94/QĐ-UBND ngày 27/3/2023).
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/07/2023 Tỉnh Kon Tum đã thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo quy định./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/08/2023 GĐ Sở KHĐT đã TUQ CT UBND tỉnh báo cáo Bộ KHĐT, BTC.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/09/2023 UBND tỉnh đã có Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 8/2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/10/2023 Đã tham mưu báo cáo trong tháng theo yêu cầu của Bộ KHĐT
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/11/2023 Đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình giải ngân
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
31/NQ-CP 09/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của Chương trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 28/02/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1234/VPCP-V.I 28/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 3 năm 2022 Sở Tư pháp 14/03/2023 Tờ trình số 33/TTr-STP ngày 10/3/2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Báo cáo, đề xuất cấp ủy Đảng ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo triển khai Đề án 06 để tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện Công an tỉnh 25/03/2023 Tờ trình số 1030/TTr-CAT-PC06 ngày 03/4/2023 của Công an tỉnh về việc tham mưu ban hành Chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể triển khai quyết liệt, thực hiện hiệu quả Đề án 06 để đạt được các mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp Công an tỉnh 25/03/2023 Kế hoạch số 325/KH-TCT ngày 10/02/2023 của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh năm 2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Nghiên cứu, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 Công an tỉnh 25/03/2023 Công văn số 3037/UBND-NC ngày 14/9/2022 về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Đẩy mạnh cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt Công an tỉnh 25/03/2023 Công văn số 30/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 09/01/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản chi trả không dùng tiền mặt đến đối tượng bảo trợ xã hội.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và chỉ đạo triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả Công an tỉnh 25/03/2023 Đã hoàn thành và đã báo cáo tại Văn bản số 69/BC-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum quý I năm 2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức không yêu cầu xác nhận chứng minh thư nhân dân 9 số trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip tích hợp thông tin bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, thu học phí Công an tỉnh 25/03/2023 Công văn số 2389/UBND-TTHCC ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc sử dụng mã QR Code trên thẻ CCCD để kiểm tra thông tin công dân trong các hoạt động giao dịch
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
915/VPCP-CN 16/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Khẩn trương hoàn thiện nội dungQuy hoạch tỉnhđể trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 915/VPCP-CN ngày 16 tháng 02năm 2023 của Văn phòng Chính phủnêu trên; hoàn thành trong tháng 02 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 28/02/2023 Sở KHĐT đã trình xin ý kiến UBND tỉnh về nội dung trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/03/2023 UBND tỉnh lồng ghép vào báo cáo giải ngân hằng tháng
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/02/2023 UBND tỉnh đã có các báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/03/2023 UBND tỉnh lồng ghép vào báo cáo giải ngân hằng tháng
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/04/2023 UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các CTMTQG
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2023 UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các CTMTQG
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/06/2023 UBND tỉnh đã lồng ghép vào báo cáo giải ngân hằng tháng.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/07/2023 UBND tỉnh đã báo cáo kỳ tháng 7/2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/08/2023 GĐ Sở KHĐT đã TUQ CT UBND tỉnh ký BC giải ngân tháng 7/2023, trong đó đã BC tình hình thực hiện các CTMTQG.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/09/2023 GĐ sở KHĐT đã TUQ CTUBND tỉnh BC giải ngân, trong đó có CTMTQG.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/10/2023 Sở KHĐT đã tham mưu BC giải ngân, trong đó bao gồm vốn CTMTQG
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/11/2023 Đã tham mưu báo cáo giải ngân, trong đó bao gồm tình hình thực hiện các CTMTQG
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 07/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/01/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
10/NQ-CP 03/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   tham mưu triển khai Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
23/CT-TTg 02/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ khi triển khai các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát. Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2023 Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
23/CT-TTg 02/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát đang vận hành. Sở Thông tin và Truyền thông 30/09/2023 Văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
354/TB-VPCP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Hoàn thành việc Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của bộ, tỉnh; Thời gian hoàn thành các nội dung trên trước: 31 tháng 3 năm 2023 Sở Nội vụ 25/03/2023 Tỉnh Kon TUm đã Hoàn thành việc Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và ban hành quy chế hoạt động tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
354/TB-VPCP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh Thời gian hoàn thành trước 31/3/2023 Sở Nội vụ 25/03/2023 Tỉnh Kon TUm đã Hoàn thành việc Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, tạo kho dữ liệu lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC và Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
354/TB-VPCP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC. Thời gian hoàn thành trước 31/3/2023 Sở Nội vụ 25/03/2023 Tỉnh Kon Tum đã Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC có báo cáo số 420/bc-ubnd ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh kèm theo
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
131/NQ-CP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất của bộ, tỉnh, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính nhà nước; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 năm 2022, chậm nhất trong quý I năm 2023. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 25/03/2023 Đã hoàn thành và đã báo cáo tại Văn bản số 69/BC-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum quý I năm 2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
131/NQ-CP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền, chậm nhất trước tháng 12 năm 2023 hoàn thành việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử tại chính quyền cấp xã Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 25/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
131/NQ-CP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, thời gian hoàn thành trước tháng 6 năm 2023. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 25/06/2023 UBND tỉnh đã ban hành thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
131/NQ-CP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Đối với các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng phân hệ theo dõi nhiệm vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì hoàn thiện, nâng cấp để kết nối, tích hợp, chia sẻ với Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Thời gian hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Trường hợp chưa có phân hệ hoặc phân hệ chưa đáp ứng yêu cầu thì sử dụng Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thống nhất trong toàn quốc. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 25/06/2023 UBND tỉnh đã có Công văn số 1767/UBND-TTHCC ngày 13/6/2023 gửi Văn phòng Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2236/VPCP-QHĐP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Hoàn thành quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 trước 31 tháng 12 năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2022 Tỉnh Kon Tum đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 tại 10/10 huyện, thành phố trong năm 2022. Riêng việc lập quy hoạch tỉnh được Chính phủ thống nhất hoàn thành trong năm 2023 (Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2236/VPCP-QHĐP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh 5 năm 2021-2025 trước 31 tháng 12 năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 31/12/2022 Văn bản số 589/STNMT-QHKHSDĐ ngày 12/03/2023 của Sở TNMT về triển khai thực hiện Kếhoạch số115/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
23/NQ-CP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/11/2022 Sở KHĐT đã tham mưu
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn