Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
4 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
593/UBND-KTTH 20/02/2024  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tổ chức kiểm kê đất đai năm 2024 theo quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường 10/04/2025 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1121/VP-NC 19/02/2024  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các quy định để hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làmcán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2024; Sở Nội vụ 22/03/2024 Về ban hành Công văn triển khai thực hiện thông báo Kết luận của Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ tại phiên họp thứ bảy
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1069/VP-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Sở Kế hoạch và Đầu tưđể chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại văn bản nêu trên.Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02 năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư 29/02/2024 SKHĐT đã báo VPUBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
250/UBND-KTTH 23/01/2024  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Đề án phát triển Kon Tum nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/02/2024 Đã tham mưu UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn