Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
22 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) UBND huyện Đăk Hà 05/09/2023 Về việc rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2753/UBND-TTHCC 23/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến trong giải quyết TTHC để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT (lập danh sách TTHC và đề xuất thời gian cắt giảm so với thời gian quy định giải quyết TTHC do Bộ ngành trung ương công bố). Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, tham mưu triển khai. UBND huyện Đăk Hà 31/10/2023 Về việc đề xuất cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến trong giải quyết TTHC
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
2641/UBND-KGVX 15/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục triển khai theo chỉ đạo tại Văn bản số 2193/UBND-KGVX ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người sử dụng dịch vụ công trực tuyến (hoàn thành trong tháng 8 năm 2023). UBND huyện Đăk Hà 31/08/2023 Kết quả triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng và định hướng triển khai năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
2641/UBND-KGVX 15/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để hỗ trợ triển khai dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cá nhân, tổ chức không phải hiện diện tại cơ quan nhà nước nếu pháp luật không quy định (hoàn thành trong tháng 8 năm 2023). UBND huyện Đăk Hà 31/08/2023 Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
3633/VP-TTHCC 20/06/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   UBND các huyện, thành phố tổng hợp mục II, III tại Phụ lục II (kèm theo Công văn số 3633/VP-TTHCC ngày 20/6/2023). Hoàn thành, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 7 năm 2023. UBND huyện Đăk Hà 15/07/2023 cung cấp thông tin việc rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1686/UBND-KGVX 06/06/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Đăk Hà 30/11/2023 Kết quả thực hiện việc đôn đốc tiếp tục thu hồi kinh phí theo kết luận Thanh tra
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1498/KH-UBND 24/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 UBND huyện Đăk Hà 25/11/2023 Tình hình triển khai thí điểm việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1329/UBND-KTTH 10/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông rà soát nội dung các kiến nghị, phối hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ có liên quan để cung cấp cho các sở chuyên ngành khi được yêu cầu; đồng thời, chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành để tổng hợp tiến độ giải quyết các kiến nghị của địa phương mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2023 UBND huyện Đăk Hà 30/09/2023 Tình hình triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy năm 2023
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
1959/VP-TTHCC 10/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Lập hồ sơ đăng ký danh sách khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ đăng ký gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi bản giấy và bản điện tử qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông bản điện tử để phối hợp. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 UBND huyện Đăk Hà 20/04/2023 Đăng ký, bổ sung sử dụng khai thác dịch vụ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND huyện Đăk Hà 20/04/2023 chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra