Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
87 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3157/UBND-KGVX 22/09/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc và các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát quá trình triển khai thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định. Nội dung vượt thẩm quyền, khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét. Hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 10 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2022 tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình triển khai Dự án 6 thuộc CTMT phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2142/PB-VP 20/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/09/2022 đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2023 Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3116/UBND-KGVX 19/09/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chủ trương trên theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Trong đó, nội dung Đề án cần quy định cụ thể yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà tài trợ xã hội hóa bóng đá; quy định đầy đủ về các nội dung liên quan đến việc sử dụng, quảng bá hình ảnh đội bóng đá, việc thuê và sử dụng hạ tầng kỹ thuật Sân vận động tỉnh... theo đúng quy định của pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/10/2022 Trình đề nghị ban hành Đề án xã hội hóa đội tuyển Bóng đá tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2035/PC-VP 06/09/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/10/2022 ham mưu báo cáo kết quả một năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1847/PC-VP 11/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung đề nghị Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/08/2022 Về việc phối hợp báo cáo kết quả triển lãm Da Cam - Lương tri và Công lý
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2911/VP-KGVX 08/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025 định hướng 2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/08/2022 bổsung, hoàn thiện dựthảo Đềán Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 -2025 định hướng 2030(lần 2)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/07/2022 Báo cáo phục vụ cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1581/PC-VP 12/07/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo theo nội dung đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/07/2022 Sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1357/PB-VP 19/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/09/2022 ban hành báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1269/PC-VP 08/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học giáo dục và Môi trường, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư kết nối và Phát triển công nghệ toàn cầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2022 trả lời đề nghị của Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học giáo dục và Môi trường, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư kết nối và Phát triển công nghệ toàn cầu
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông