Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
20 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/07/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/07/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng gắn với nhà máy chế biến gỗ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/09/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/10/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Hội nghị Tổng kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/12/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/12/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
4561/UBND-KGVX 27/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/01/2024 Sở NNPTNT đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4549/UBND-KGVX 27/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nêu trên; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng Đề án theo đúng quy trình, quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở NNPTNT (Chi cục Kiểm lâm) đã có VB đề nghị Cty Lâm nghiệp Kon Plông tiếp thu, thực hiện các nội dung liên quan, xây dựng và hoàn thiện Đề án
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông