Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
34 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
401/UBND-KGVX 17/02/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pét, huyện Đăk Glei. Hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/11/2023 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
887/QĐ-UBND 11/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tư pháp 10/11/2023 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
887/QĐ-UBND 11/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/11/2023 (Quá hạn 30 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
887/QĐ-UBND 11/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của 10 huyện, thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường 31/10/2023 (Quá hạn 40 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn