Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
34 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
7293/VP-KGVX 14/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 12 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/12/2023 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7241/VP-KGVX 10/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Hội Khuyến học tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo 10/12/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7218/VP-KGVX 10/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/12/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7194/VP-KGVX 09/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư nêu trên theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 27 tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/11/2023 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7179/VP-KGVX 08/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư nêu trên theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/11/2023 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7070/VP-KGVX 06/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên (kèm theo) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/11/2023 (Quá hạn 25 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
6800/VP-KGVX 25/10/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông để chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1021-CV/TU ngày 14 tháng 8 năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông 30/11/2023 (Quá hạn 10 ngày) đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
6595/VP-KGVX 17/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam theo quy định. Hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/11/2023 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
6228/VP-KGVX 03/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo các Thông tư nêu trên theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/10/2023 (Quá hạn 61 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3078/KH-UBND 14/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt, báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 11 năm 2023. UBND thành phố Kon Tum 25/11/2023 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm