Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao kết nối đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 30/04/2020 (Quá hạn 72 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Phạm Hồng Sơn