Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
03/PB-KGVX 02/01/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Sở Thông tin và Truyền thông để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 31/01/2021 Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên