Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
119 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Sở Tài chính 05/10/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho Sở Tài chính gia hạn thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thanh tra tỉnh 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Sở Tài chính 05/10/2021 Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương(1) , Sở Tài chính tổng hợp và dự thảo báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng,nhiệm vụ năm 2022 phục vụ kỳ họp thứ 02, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Công an tỉnh 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thanh tra tỉnh 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020. Sở Tài chính 05/10/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho Sở Tài chính gia hạn thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” trong năm 2021. Ban Dân tộc 05/10/2021 V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộcthiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trong năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05/10/2021 Tờ trình về việc tham mưu dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường 05/10/2021 Văn bản số 2816/STNMT-MT ngày 05/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở Tài chính 05/10/2021 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 các quỹ ngoài ngân sách địa phương. Sở Tài chính 05/10/2021 Trên cơ sở Báo cáo của các quỹ, các đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Sở Tài chính tổng hợp, dự thảo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (có dự thảo Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh kèm theo).
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2022 -2024). Sở Tài chính 05/10/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho Sở Tài chính gia hạn thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05/10/2021 Tờ trình Về việc tham mưu “Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2021” phục vụ nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020. Sở Tài chính 05/10/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho Sở Tài chính gia hạn thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2022. Sở Tài chính 05/10/2021 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3438/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2021 về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất cho Sở Tài chính gia hạn thời gian hoàn thành dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 và Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Văn phòng HĐND Tỉnh Kon Tum 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2022. Sở Nội vụ 05/10/2021 Về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022. Sở Nội vụ 05/10/2021 V/v báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 2
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025. Sở Tài chính 05/10/2021 y 31 tháng 12 năm 2021. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2021; Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trường xây dựng Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Sở Tài chính 05/10/2021 Sở Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum. Sở Khoa học và Công nghệ 05/10/2021 Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/10/2021 Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum. Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021./. Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/09/2021 Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Kon Tum (đợt 2).. Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021./. Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/09/2021 Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tinh phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021 và năm 2020 kéo dài và phân bổ bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài.. Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/09/2021 Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum. Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/09/2021 Sở KHĐT đã hoàn chỉnh Hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021 Sở Tài chính 14/09/2021 Đến nay, Sở Tài chính đã nhận được 17/21 1 ý kiến của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sở Tài chính kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ trình ban hành Nghị quyết gồm các dự thảo
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 14/09/2021 Tờ trình số 301/TTr-STNMT ngày 14/09/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2811/VP-KTTH' 10/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trình kỳ họp chuyên đề đối với Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang dự án khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung) Trước ngày 14 tháng 9 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 14/09/2021 Tờ trình số 300/TTr-STNMT ngày 14/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trươngtham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họpthứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/03/2021 Sở KHĐT đã gửi thẩm định dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trươngtham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họpthứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo 18/03/2021 Về dự thảo Nghị quyết thông qua quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/03/2021 Sở KHĐT đã có các báo cáo Kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019. Sở Tài chính 18/03/2021 Sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan, Sở Tài chính đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Điều 1, khoản 3 Điều 2, Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019. Sở Tài chính kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ sơ trình ban hành Nghị quyết gồm các dự thảo sau: 1. Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Điều 1, khoản 3 Điều 2, Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019. 2. Tờ trình của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung Điều 1, khoản 3 Điều 2, Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019. 3. Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung Điều 1, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 66/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường 18/03/2021 Tờ trình số 83/TTr-STNMT ngày 23/03/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
862/UBND-KTTH 15/03/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 12 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum. Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/03/2021 Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công 2019, Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh rút nội dung “Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum”
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
403/PC-KGVX 09/02/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   tham mưu dự thảo Nghị quyết Quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum gửi UBND tỉnh trước 20/3/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 20/03/2021 Về dự thảo Nghị quyết thông qua quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
03/TB-TTHĐND 08/02/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ nguồn vốn vay và viện trợ kinh phí sự nghiệp tại Quyết định số 2048/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 Sở Tài chính 21/02/2021 Sau khi phối hợp lấy ý kiến đề xuất của các đơn vị liên quanSở Tài chínhđã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ năm 2021. Sở Tài chính kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ sơ trình ban hành Nghịquyết gồm các dự thảo sau: 1. Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ năm 2021. 2. Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
03/TB-TTHĐND 08/02/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Gửi trước ngày 22/02/2021 Sở Nội vụ 21/02/2021 V/v tham mưu nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
03/TB-TTHĐND 08/02/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021. Hoàn thành trước ngày 22/02/2021 Sở Nội vụ 21/02/2021 V/v tham mưu nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
03/TB-TTHĐND 08/02/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh gửi Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Kon Plông. Hoàn thành trước ngày 22/02/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/02/2021 Thực hiện Văn bản số 427/VP-NNTN ngày 09/02/2020, Sở NNPTNT đã có Văn bản 361/SNN-KH ngày 19/02 tham mưu UBND tỉnh về nội dung này
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
345/PC-NC 04/02/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo kết quả tự kiểm tra các văn bản QPPL; hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25tháng 2năm 2021 Sở Tư pháp 24/02/2021 Công văn số 228/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 22/02/2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Ban Dân tộc 14/01/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Ban quản lý Khu kinh tế 14/01/2021 Thực hiện Văn bản số 112/UBND-KTTH ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, năm 2020. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum báo cáo như sau: Theo kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại Báo cáo số 13/BC-ĐGS ngày 12/6/2020 về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh không có nội dung kiến nghị Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh giải quyết.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Công Thương 14/01/2021 phối hợp báo cáo giải quyết kiến nghị của các đoàn giám sát hội đồng
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 14/01/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện cáckiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Giao thông vận tải 14/01/2021 Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019 và năm 2020 gửi về Sở Tài chính. Sở Tài chính đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/01/2021 Sở KHĐT đã báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 13/BC-ĐGS ngày 12 tháng 6 năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14/01/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị đối với công tác giáo dục nghề nghiệp sau giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Báo cáo 39/BC-TTHĐND ngày 03/12/2020).
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Ngoại vụ 14/01/2021 Thực hiện Công văn số 112/UBND-KTTH ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ có văn bản số 32/SNgV-VP ngày 18/01/2021 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ 14/01/2021 Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/01/2021 Sở NN đã phối hợp các đơn vị liên quan chủ trì nhiệm vụ tại mục 9, Phụ lục II - về tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND về xây dựng NTM, đã có Báo cáo gửi UB tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Tài chính 14/01/2021 Trên cơ sở kết quả thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách địa phương niên độ 2017 Sở Tài chính đã tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy tại văn bản 469-CV/BCSĐ ngày 06 tháng 11 năm 2020 (kết quả thực hiện đến ngày 20 tháng 10 năm 2020), Sở Tài chính báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 14/01/2021 Văn bản số 218/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, năm 2020 (Báo cáo số 37/BC-ĐGS ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 14/01/2021 Sở thông tin và Truyền thông không có nhiệm vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Tư pháp 14/01/2021 Không có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/01/2021 Báo cáo kết quả tực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh năm 2019, 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Xây dựng 14/01/2021 Về việc thựchiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 và năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Y tế 14/01/2021 Báo cáo số 195/BC-SYT ngày 14/01/2021 của Sở Y tế về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND năm 2019 và năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Đăk Glei 13/01/2021 kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà 13/01/2021 Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Đăk Tô 13/01/2021 UBND huyện Đăk Tô không được giao chủ trì thực hiện nội dung nào. tuy nhiên, để chủ động phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh trong việc thực hiện các kiến nghị, UBND huyện đã giao các đơn vị tổng hợp báo cáo từng nội dung gửi về các Sở, ngành để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Ia H'Drai 13/01/2021 Qua kiểm tra, rà soát Ủy ban nhân dân huyện thống kê kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Kon Plông 13/01/2021 Tiến độ thực hiện của Đoàn giám sát HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Kon Rẫy 13/01/2021 báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban Văn hóa -Xã hội,Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở năm 2020 trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Ngọc Hồi 13/01/2021 Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các đoàn giám sát HĐND tỉnh năm 2019, năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Sa Thầy 13/01/2021 báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh (Báo cáo số 39/BC-TTHĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 và Báo cáo số 22/BC-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2019)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Tu Mơ Rông 13/01/2021 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, xây dựng báo cáo gửi về sở, ngành chủ trì
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND thành phố Kon Tum 13/01/2021 Văn bản 174/UBND-TH, ngày 14/01/2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Ban Dân tộc 30/01/2021 BÁO CÁO Phục vụ tổng kết công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Ban quản lý Khu kinh tế 30/01/2021 Thực hiện Văn bản số 56/UBND-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Công Thương 30/01/2021 công văn số 112/SCT-KTHCTH ngày 21/1/2021 về việc phối hợp báo cáo các nhiệm vụ của ngành công thương phục vụ tổng kế đại hội
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Giáo dục và Đào tạo 30/01/2021 V/v đánh giá các nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Giao thông vận tải 30/01/2021 Giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội. Do vậy những năm gần đây, tỉnh Kon Tum đã tập trung ưu tiên đầu tư phát triển giao thông vận tải với tốc độ nhanh, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế -xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của tỉnh.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/01/2021 Sở KHĐT đã tham mưu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Khoa học và Công nghệ 30/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/01/2021 Báo cáo nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Ngoại vụ 30/01/2021 Thực hiện Công văn số 56/UBND-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã có báo cáo số 04/BC-SNgV ngày 19/01/2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Nội vụ 30/01/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/01/2021 SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo tổng kết công tác của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ2016-2020 và không có nhiệm vụ nào đăng ký tại kỳ họp thứ XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Tài chính 30/01/2021 Sở Tài chính chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ngay từ đầu năm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Tài chính-ngân sách-tài sản công trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; tích cực phối hợp kịp thời với các sở, ngành liên quan, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung, Tờ trình, Báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chủ động tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương và các kiến nghị của cử tri theo đúng quy định của pháp luật về NSNN và thẩm quyền;
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Tài nguyên và Môi trường 30/01/2021 Báo cáo số 36/BC-STNMT ngày 21/01/2021 và Báo cáo (bổ sung) số 74/BC-STNMT 17/02/2021 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh và đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khoá XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông 30/01/2021 Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Tư pháp 30/01/2021 Báo cáo số 13/BC-STP
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/01/2021 Báo cáo chuẩn bị các nội dung phụcv ụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Xây dựng 30/01/2021 Về việc gia hạn thời gian báo cáo tổng kết của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đến ngày 04.02.2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Y tế 30/01/2021 Báo cáo số 374/BC-SYT ngày 28/01/2021 của Sở Y tế về việc báo cáo tổng kết công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Thanh tra tỉnh 30/01/2021 Báo cáo số 09/BC-TTr ngày 29/01/2021 của THanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND huyện Đăk Glei 30/01/2021 v/v tổng kết hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND huyện Đăk Hà 30/01/2021 Về tổ chức, hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026của UBND huyện
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND huyện Đăk Tô 30/01/2021 V/v tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, theo đề cương báo cáo tại Công văn số 56/UBND-KTTH ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum, UBND huyện Đăk Tô không có nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện, báo cáo kết quả. Đối với các nội dung liên quan các ngành của tỉnh, UBND huyện đã phối hợp báo cáo theo đề nghị của các sở ngành.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND huyện Ia H'Drai 30/01/2021 Đã báo cáo tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND huyện Kon Plông 30/01/2021 Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 19/4/2021 của UBND huyện về tổng kết công tác của Uỷ ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND huyện Kon Rẫy 30/01/2021 Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Phương hướng,nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND huyện Ngọc Hồi 30/01/2021 V/v báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân huyện
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND huyện Sa Thầy 30/01/2021 Đánh giá tổng kết công tác của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND huyện Tu Mơ Rông 30/01/2021 Phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND thành phố Kon Tum 30/01/2021 BC số 294/BC-UBND, ngày 15/4/2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu, xây dựng báo cáo chung về công tác nhiệm kỳ2016 -2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/03/2021 Văn phòng đã tham mưu trình lãnh đạo UBND tỉnh vào ngày 22/2/2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua –Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định khen thưởng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 . Hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2021 Sở Nội vụ 05/03/2021 Khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Ban Dân tộc 20/01/2021 V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Công Thương 20/01/2021 Công văn số 93/SCT-KHTCTH ngày 19/1/2021 về việc đăng ký nội dung trình họp HĐND
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 20/01/2021 Đăng ký các nội dung trình kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/01/2021 Sở KHĐT đã rà soát, đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/01/2021 Báo cáo nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Ngoại vụ 20/01/2021 Thực hiện Công văn số 56/UBND-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ có công văn số 39/SNgV-VP ngày 19/01/2021 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Nội vụ 20/01/2021 V/v đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/01/2021 SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo tổng kết công tác của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ2016-2020 và không có nhiệm vụ nào đăng ký tại kỳ họp thứ XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Tài chính 20/01/2021 Hiện nay, Sở Tài chính đang chờ các đơn vị báo cáo để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND phân bổ nguồn vốn vay và viện trợ kinh phí sự nghiệp được Trung ương giao tại Quyết định số 2048/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính. Để kịp tiến độ triển khai thực hiện, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh đăng ký trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp chuyên đề (để kịp triển khai kế hoạch vốn năm 2021), trường hợp HĐND tỉnh không tổ chức kỳ họp bất thường thì đề nghị trình kỳ họp thứ 12, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ nguồn vốn vay và viện trợ kinh phí sự nghiệp tại Quyết định số 2048/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính (có dự thảo Văn bản đăng ký của UBND tỉnh kèm theo).
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 20/01/2021 Báo cáo số 36/BC-STNMT ngày 21/01/2021 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh và đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khoá XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 20/01/2021 Về việc rà soát các nội dung trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Tư pháp 20/01/2021 Công văn số 96/STP-VP
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/01/2021 Báo cáo chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Thanh tra tỉnh 20/01/2021 Công văn số 63/TTr-VP ngày 20/01/2021 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn