Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
37 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
359/UBND-KTTH 10/02/2020  Thông báo kết luận   đánh giá sự phù hợp của vị trí đất dự kiến thực hiện Hợp phần chăn nuôi heo của Dự án với các quy hoạch, kế hoạch có liên quan... tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý phù hợp để Nhà Đầu tư có cơsở triển khai thực hiện. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Kon Plông 15/02/2020 V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
308 /UBND-KGVX 05/02/2020  UBND tỉnh   Triển khai ngay việc chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác quản lý tài chính, kế toán và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc) trước ngày 20/02/2020 UBND huyện Kon Plông 20/02/2020 Công trình được kiểm toán tại xã Măng Cành huyện KonPl ông do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
80/UBND-KTTH 09/01/2020  UBND tỉnh   Cung cấp các thông tin, văn bản có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc phạm vi, lĩnh vực đơn vị quản lý UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
32/UBND-KTTH 06/01/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý,sử dụng tài sản công; trong đó, đặc biệt chú trọng việc tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất, xe ô tô. Chỉ đạo các bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị mình, tổ chức theo dõi, hạch toán đầy đủ giá trị, số lượng, tránh tình trạng tài sản được đầu tư, mua sắm đưa vào sử dụng nhưng không theo dõi trên sổ kế toán, sử dụng sai mục đích, gây thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kiểm kê, kê khai tài sản công theo đúng quy định UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
32/UBND-KTTH 06/01/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh, khẩn trươngxây dựng Phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô thuộc phạm vi quản lý,gửi Sở Tài chính trước ngày 15/01/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt UBND huyện Kon Plông 15/01/2020 Phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô thuộc phạm vi quản lýcủa huyện Kon Plông
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
3336/VP-NNTN 28/12/2019  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Ia H’Drai, Đăk Hà khẩn trương rà soát, gửi nội dung đề xuất điều chỉnh Chương trình khuyến nông của tỉnh giai đoạn 2020 - 2022 theo như đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2390/SNN-KH ngày 18 tháng 12 năm 2019 (đã gửi đến địa phương). Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 UBND huyện Kon Plông 31/12/2019 KẾ HOẠCH Triển khai nhiệm vụ Khuyến nông năm 2020 trên địa bàn huyện Kon Plông
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
3449/UBND-TD 25/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh trên địa bàn, ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương mình quản lý. Xem xét tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và chủ động xây dựng Kế hoạch tiếp công dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết nguyên đán Canh Tý. UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công