Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
79 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
59/CV-BCĐ 17/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   thường xuyên rà soát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, dự án kịp thời báo cáo cơ quan thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chủ động đề xuất Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra. UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
918/VP-HTKT 17/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3400/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025; trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
857/UBND-NNTN 16/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp xây dựng Báo cáo tình hình phát triển cao su từ năm 2011 đến nay và các kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện đến nay 2030 (Báo cáo theo Đề cương kèm theo Công văn của Ban Kinh tế Trung ương tại Công văn số 3293-CV/BKTTW ngày 5-4-2019) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05 tháng 5 năm 2019. UBND huyện Kon Plông 05/05/2019 Báo cáo tình hình phát triển cao su từ năm 2011 đến nay
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
849/UBND-NNTN 16/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Chỉ đạo Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp hoàn thành khắc phục các khuyết điểm, hạn chế; tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) UBND huyện Kon Plông 10/05/2019 (Quá hạn 37 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
821/UBND-KGVX 11/04/2019  UBND tỉnh   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2760/UBND-KGVX ngày 02 tháng 10 năm 2018 về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh và Công văn số 695/UBND-KGVX ngày 01 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
821/UBND-KGVX 11/04/2019  UBND tỉnh   - Ưu tiên bố trí nguồn lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em và thực hiện quyền trẻ em tại địa phương. - Khi phát hiện các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý phải khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan can thiệp, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, thông tin kịp thời cho các đơn vị thông tin truyền thông và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi, tổng hợp chung. UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
807/UBND-KGVX 11/04/2019  UBND tỉnh   Thực hiện nhiệm vụ tại mục 2 và báo cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trước ngày 25 hàng tháng UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
801/UBND-KTTH 10/04/2019  UBND tỉnh   Thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
801/UBND-KTTH 10/04/2019  UBND tỉnh   Thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 của văn bản UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
840/VP-NNTN 09/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Báo cáo tình hình sử dụng, lồng ghép vốn liên quan đến đầu tư, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đề xuất mức đối ứng của ngân sách huyện và ngân sách xã trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Kon Plông 20/04/2019 Báo cáo số 156/BC-UBND, ngày 23/4/2019 của ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về kết quả sử dụng, lồng ghép vốn liên liên quan đến đầu tư, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường