Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
90 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động tại địa phương (gửi Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2019). Riêng Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương UBND huyện Kon Plông 20/05/2019 Kế hoạch số 640/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về triển khai tháng hành động trẻ em huyện Kon Plông năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 UBND huyện Kon Plông 30/06/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện Kon Plông năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
988/UBND-TD 25/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính nêu tại phần IV của Báo cáo số 1032/BC-STC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính. Các đơn vị đã được Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kết luận phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở Tài chính đã nêu ở Điểm 2, Mục III của Kết luận số 1031/KL-STC-TT UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Ban tiếp dân
987/VP-NNTN 23/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   thực hiện nghiêm túc việc chi trả tiền dịch vụ môi trường qua tài khoản ngân hàng hoặc hình thức thanh toán điện tử khác theo Văn bản số 2887/UBND-NNTN ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các đơn vị, địa phương đã thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng bằng tiền mặt thì báo cáo kết quả mở tài khoản ngân hàng), hoàn thành báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Kon Plông 30/06/2019 (Quá hạn 53 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
991/VP-HTKT 23/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
924/UBND-KGVX 22/04/2019  UBND tỉnh   Tập trung chỉ đạo, rà soát và báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại văn bản nêu trên. Hoàn thành và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 4 năm 2019; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về số liệu báo cáo của đơn vị, địa phương UBND huyện Kon Plông 30/04/2019 BC kết quả hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo QĐ số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007, trên địa bàn huyện Kon Plông.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
894/UBND-KGVX 19/04/2019  UBND tỉnh   Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao , chủ động phê duyệt Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2019 - 2020 trên địa bàn quản lý theo đúng quy định hiện hành UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
897/UBND-KGVX 19/04/2019  UBND tỉnh   Chỉ đạo rà soát và xây dựng Báo cáo theo yêu cầu đề cương và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 4 năm 2019. UBND huyện Kon Plông 30/04/2019 báo cáo 10 thực hiện nghị quyết 30a trên địa bàn huyện Kon plông
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
866/UBND-KTTH 18/04/2019  UBND tỉnh   (1) Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 3441/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Chương trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Tổ chức rà soát, phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những trường hợp lặp lại hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại kết quả kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2017; báo cáo kết quả xử lý (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019; (3) Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018, cần phân công cụ thể trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục từng hạn chế, yếu kém, xác định rõ thời gian hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 để theo dõi, kiểm tra. UBND huyện Kon Plông 30/04/2019 Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2018 của UBND huyện Kon Plong
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
59/CV-BCĐ 17/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai sâu rộng và thiết thực các Phong trào thi đua;tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; Lồng ghép, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án có liên quan đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo gắn với thực hiện chương trình hành động triển khai 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao thực hiện các CTMTQG năm 2019 UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã