Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
37 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
593/TB-VP 10/03/2020  UBND tỉnh   Kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động Ban Thú y cấp xã (về số ượng thú y viên, trình độ chuyên môn), phối hợp cơ quan chuyên môn thường xuyên củng cố năng ực chuyên môn cho các thành viên Ban Thú y xã để đáp ứng nhiệm vụ được giao; ngoài ra, tổ chức kiểm tra việc thực hiện chi trả phụ cấp, tiền công tiêm phòng, khử trùng tiêu độc... của Ủy ban nhân dân xã cho Ban Thú y. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2020. UBND huyện Kon Plông 20/03/2020 Kết quả triển khai thực hiện hoạt động của Ban Thú y xã, thị trấn, nhiệm vụ Thú y và kinh phí thực hiện trên địa bàn huyện Kon Plông
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
614/UBND-KTTH 03/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát, chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các lực lượng chức năng trực thuộc theo dõi sát tình hình giá cả thị trường để kịp thời có biện pháp nhằm bình ổn thị trường, giá cả trong những tháng còn lại của quý I năm 2020 và của cả năm 2020; tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá trên địa bàn; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
37/TB-UBND 03/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Trong quý I năm 2020 phải hoàn thành việc tổ chức hoặc tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Việc tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã phải được thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện từ bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, phong cách, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC phải thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, thực hiện phương châm "4 xin - 4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ". UBND huyện Kon Plông 31/03/2020 Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND huyện Kon Plông về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Kon Plông
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
37/TB-UBND 03/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Trong quí II năm 2020, các địa phương phải hoàn thành toàn bộ công tác tổ chức và đưa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đi vào hoạt động theo đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. UBND huyện Kon Plông 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
480/VP-NNTN 28/02/2020  UBND tỉnh   - Thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng nhân tân tỉnh tại Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 21 tháng 02 năm 2020. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi Đoàn đến khảo sát trực tiếp chủ động bố trí địa điểm và mời các thành phần có liên quan làm việc với Đoàn khảo sát; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn khảo sát. - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung đề cương, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05 tháng 03 năm 2020 UBND huyện Kon Plông 05/03/2020 UBND huyện đã ban hành Báo cáo phục vụ đoàn khảo sát, đồng thời, bố trí địa điểm làm việc, phát hành Giấy mời mời các thành phần liên quan làm việc cùng đoàn khảo sát. Ngày 30/3/2020, Đoàn khảo sát Ban KT-NS HĐND tỉnh sẽ tiến hành khảo sát tại huyện Kon Plông
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
520/KH-UBND 25/02/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   2. Thực hiện khởi tạo Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum. a) Lập danh sách cán bộ đầu mối gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để kịp thời phối hợp thực hiện vận hành, thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum (theo mẫu danh sách cán bộ đầu mối tại gửi kèm). - Các sở, ban ngành lập danh sách cử cán bộ đầu mối: mỗi sở, ban ngành 01 người. - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập danh sách cán bộ đầu mối cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn: cấp huyện 01 người, mỗi xã, phường, thị trấn 01 người. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2020. UBND huyện Kon Plông 10/03/2020 Đơn vị đã cử 01 cán bộ đầu mối cấp huyện và 09 cán bộ đầu mối cấp xã theo danh sách
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
509/VP-NNTN 25/02/2020  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn tỉnh(2); đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay thời tiết thuận lợi để ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương, do đó các đơn vị khẩn trương bố trí nguồn lực, huy động các lực lượng (người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên…) cùng phối hợp, tham gia diệt trừ cây Mai Dương. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 3 năm 2020 UBND huyện Kon Plông 05/03/2020 Báo cáo kết quả ngăn chặn và xử lý cây mai dương trên địa bàn huyện Kon Plông
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
522/UBND-NNTN 25/02/2020  UBND tỉnh   . Các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ Kế hoạch số 37/KH-BDN của Ban Dân nguyện, Ủy ban nhân Thường vụ Quốc Hội nêu trên, chỉ đạo rà soát, đánh giá công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý; đánh giá công tác giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri; kết quả đạt được, những vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân của vường mắc, hạn chế và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri... trên cơ sở đó, tổng hợp, xây dựng báo cáo của ngành, đơn vị mình gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 20 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp chung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định UBND huyện Kon Plông 20/03/2020 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 16/4/2020
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Ngô Văn Hạ
341/VP-NNTN 17/02/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng báo cáo số liệu chi tiết về việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (về số lượng, đối tượng, kinh phí đã chi trả, kinh phí của địa phương, kinh phí đã được hỗ trợ, kinh phí chờ cấp trên hỗ trợ, các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc …) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (riêng tháng 02 năm 2020 tổng hợp báo cáo chung của năm 2019 và tình hình thực hiện đến tháng 02 năm 2020; hoàn thành trước ngày 21 tháng 02 năm 2020). UBND huyện Kon Plông 20/02/2020 Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh và dịch tả lợn Châu phi và kinh phí phòng, chống dịch
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
341/VP-NNTN 17/02/2020  UBND tỉnh   Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng báo cáo số liệu chi tiết về việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (về số lượng, đối tượng, kinh phí đã chi trả, kinh phí của địa phương, kinh phí đã được hỗ trợ, kinh phí chờ cấp trên hỗ trợ, các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc …) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Kon Plông 15/03/2020 Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh lở mồm long móng,tai xanh và dịch tả lợn Châu phi và kinh phí phòng, chống dịch
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An