Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
90 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1174/VP-NNTN 16/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cử đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn theo Kế hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh nêu trên để xử lý, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp huyện. UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1146/KH-UBND 15/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện trên địa bàn quản lý. định kỳ sơ kết, tổng kết,đánh giá kết quả thực hiện theo quy định UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 UBND huyện Kon Plông 31/05/2019 Kế hoạch tổ chức năm dân vận chính quyền năm 2019 trên địa bàn huyện konplong
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1154/VP-HTKT 14/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tăng cường quản lý, thực hiện quy hoạch các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1132/VP-KGVX 11/05/2019  UBND tỉnh   Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo việc rà soát tình hình Nhân dân thiếu đói tại địa phương đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng; kịp thời cân đối, vận động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cho Nhân dân; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để Nhân dân bị thiếu đói, nhất là trong dịp giáp hạt năm 2019 UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1102/VP-HTKT 09/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh UBND huyện Kon Plông 31/05/2019 Báo cáo rà soát quy hoạch trên địa bà huyện konplong
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1095/UBND-TD 09/05/2019  UBND tỉnh   Giao Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tiếp tục theo dõi, giám sát, nếu có biểu hiện vi phạm đối với cán bộ, công chức thì tiến hành thanh tra, kiểm tra để kết luận xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Ban tiếp dân
1097/UBND-HTĐT 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Kon Plông 20/05/2019 Báo cáo rà soát danh mục dự án đầu tư trên địa bàn huyện konplong
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Ban tiếp dân