Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2022 Sở Ngoại vụ 15/02/2022 Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh tại công văn số 131/SNgV-VP ngày 24/02/2022
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch Đoàn ra, đoàn vào năm 2023 Sở Ngoại vụ 30/11/2022 Đang thực hiện Phòng Nội chính