Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
28 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND huyện Ngọc Hồi Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND huyện Ngọc Hồi 13/01/2021 Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các đoàn giám sát HĐND tỉnh năm 2019, năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   UBND cấp huyện quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, huyện, thành phố một Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện UBND huyện Ngọc Hồi 12/03/2021 Về việc thành lập Ủy ban bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Chuẩn bị phương án để đề nghị Ủy ban bầu cử huyện, thành phố ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố UBND huyện Ngọc Hồi 02/03/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Quyết định thành lập tổ giúp việc cho Ủy ban bầu cử huyện
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn UBND huyện Ngọc Hồi 01/04/2021 Quyết đinh thành lập Khu vực bỏ phiếu 08 xã, thị trấn
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp UBND huyện Ngọc Hồi 30/01/2021 V/v báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân huyện
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện Ngọc Hồi 28/02/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
4783/UBND-NNTN. 25/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021 UBND huyện Ngọc Hồi 20/03/2021 Dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín