Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
60 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
442/PC-VP 28/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan đề xuất Kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ năm 2023. Nội dung đề xuất gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/03/2022 Vv đề xuất Kế hoạch triển khai Đề án NNQG năm 2023 tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
432/PC-VP 24/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/04/2022 Về việc xin gia hạn thời gian gửi hồsơ đề nghị phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7, lớp 10
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
411/PC-VP 23/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
404/PC-VP 22/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/03/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
393/PC-VP 21/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Trường Đại học Quảng Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/03/2022 Tham mưu UBND tỉnh phúc đáp đề nghị liên kết đào tạo liên thông trình độ đại học của Trường Đại học Quảng Nam và Trường Đại học Quy Nhơn
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
377/PC-VP 18/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Trường Đại học Quy Nhơn. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/03/2022 Tham mưu UBND tỉnh phúc đáp đề nghị liên kết đào tạo liên thông trình độ đại học của Trường Đại học Quảng Nam và Trường Đại học Quy Nhơn (file văn bản hoàn thành)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
328/PB-VP 14/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021-2022 theo đề nghị của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên tại các Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 28/02/2022 V/v phối hợp tham mưu UBND tỉnh phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021-2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 15/03/2022 Tờ trình xin chủ trương xây dựng NQ học phí năm học 2022-2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 15/03/2022 Tờ trình xin chủ trương XD NQ học phí 2022-2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 22/02/2022 V/v đăng ký nội dung trình Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn