Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
64 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1801/PB-VP 05/08/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Trường Đại học Vinh tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 20/08/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1721/PB-VP 29/07/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Đoàn giám sát tại Kế hoạch nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/08/2022 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo 24/07/2022 Báo cáo Phục vụ công tác Thanh tra của Bộ Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1451/PC-VP 28/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/07/2022 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1407/PC-VP' 26/06/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thống kê số lượng và nhu cầu dự thi thăng hạng CDNN giảng viên/ giảng viên CĐSP; văn bản gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 8 năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 05/08/2022 V/v tham mưu phúc đáp Văn bản số 2607/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 21/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng và đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng CDNN giảng viên/giảng viên CĐSP
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1413/PC-VP 26/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương báo cáo 05 năm thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/07/2022 BÁO CÁO Tình hình 05 năm thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP (từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1900/UBND-KGVX 17/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm phù hợp nhu cầu sử dụng; trên cơ sở đó rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách sinh viên sư phạm đặt hàng đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng theo quy định. 2. Xây dựng hướng dẫn quy trình, quy định về thủ tục theo dõi, đôn đốc và thu hồi tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm đúng theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 2420/BGDĐT-KHTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 và các quy định liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/08/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1343/PC-VP 16/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/07/2022 Về việc thực hiện chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 1343/PC-VP ngày 16/6/2022 (xin gia hạn thời gian báo cáo)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1230/PC-VP 03/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2022 Tờ trình về việc tham mưu xây dựng dự thảo Văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1708/UBND-KGVX 03/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Đơn vị có trách nhiệm phối hợp tham mưu, trình nội dung trên đảm bảo chất lượng theo quy trình, quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo 24/06/2022 V/v tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông