Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
44 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử/Chuyển đổi số các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 Đề xuất gia hạn thời gian tham mưu Bộ chỉ số chuyển đổi số
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu của tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 30/06/2022 (Quá hạn 46 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch “Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2023” Sở Thông tin và Truyền thông 31/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3770/PC-VP 28/12/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưuỦy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông 15/02/2022 Về việc tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo ngày sách Việt Nam
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh