Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
59 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
338/PB-VP 16/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về việc công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2022 Về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác triển khai các quy định về xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/03/2022 ề việc phối hợpchuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/03/2022 về việc phối hợp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/02/2022 Về việc phối hợp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/08/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/02/2022 chuẩn bị Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
169/PC-VP 20/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch Phục hồi, phát triển hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt,kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
170/PC-VP 20/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn các Bộ, ngành liên quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Uỷ ban tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/01/2022 Tình hình công tác chuẩn bị trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
159/PC-VP 19/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông