Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
59 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
663/PB-VP 22/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Công ty Cổ phần Đong tay Promotion tại Văn bản trên theo đúng quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/03/2022 việc xin ý kiến cho phép quay phim Chương trình Game “2 ngày 1 đêm”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
761/UBND-KGVX 18/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát quy trình công nhận, cấp Bằng di tích Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và Điểm cao 875 tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi; trên cơ sở đó tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 23/03/2022 ề việc rà soátquy trình công nhận, cấp Bằng di tích Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và Điểm cao 875 lịch sửtại xãSa Loong, huyện Ngọc Hồ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
602/PC-VP 15/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch Phục hồi, phát triển hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 giai đoạn 2022- 2024 địa bàn tỉnh Kon Tum trong tình hình mới
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
587/PB-VP 14/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý đối với Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/04/2022 Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
547/PB-VP 08/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Sư đoàn 10 theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/03/2022 về xây dựng đề án đổi tên đường
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
621/UBND-KGVX 07/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Đề án trên, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/04/2022 Công văn gia hạn thời gian trình Đề án phát triển Du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
602/UBND-KGVX 04/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch; trong đó cả đón khách du lịch quốc tế theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16 tháng 02 năm 2022 về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch( ), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 465/BVHTTDL-TCDL ngày 17 tháng 02 năm 2022, Văn bản số 597/BVHTTDL-TCDL ngày 25 tháng 02 năm 2022 và tình hình thực tiễn của địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/03/2022 Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch Phục hồi, phát triển hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 giai đoạn 2022- 2024 địa bàn tỉnh Kon Tum trong tình hình mới
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
433/PB-VP 25/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/03/2022 đề nghị thống nhất chủ trương tổ chức giải Dù lượn mở rộng huyện Sa Thầy nhân dịp Lễ tưởng niệm Ngày hy sinh của Bộ đội Trung đoàn 209 tại Đài tưởng niệm Chư Tan Kra
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
435/PC-VP 25/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/03/2022 Về việc tham mưu ý kiến tham gia đối với dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 –24/4/2022)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
363/PC-VP 18/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đón khách du lịch quốc tế theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên và các Văn bản liên quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2022 Về việc xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tham mưu ban hành Kế hoạch chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông