Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 31/03/2021 Sở Khoa học và Công nghệ trình phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan Tư pháp trên địa bàn tỉnh trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ 30/06/2021 về việc xin ý kiến điều chỉnh tên, nội dung văn bản tham mưu UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Khoa học và Công nghệ 31/07/2021 Sở Khoa học và Công nghệ trình phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Tổ kiểm tra
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Khoa học và Công nghệ 31/10/2021 Sở Khoa học và Công nghệ trình ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Khoa học và Công nghệ 28/02/2021 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
3375/PB-KGVX 24/12/2020  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 12/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành khoa học và công nghệ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh