Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
61 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
734/UBND-NCXDPL 05/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ 15/11/2019 Đang thực hiện Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
673/KH-UBND 28/03/2019  PCT Trần Thị Nga   các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, kiến nghị về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh Sở Khoa học và Công nghệ 31/12/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
657/UBND-KGVX 26/03/2019  PCT Trần Thị Nga   (1) Thống nhất nội dung xây dựng phương án diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh như đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ. (2) Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Kế hoạch và kịch bản diễn tập phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đúng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2950/UBND-KGVX ngày 23 tháng 10 năm 2018. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh trước khi thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố đối với các dự thảo Kế hoạch và Kịch bản diến tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
660/KH-UBND 26/03/2019  UBND tỉnh   Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử. Sở Khoa học và Công nghệ 30/06/2019 Quyết định ban hành Quy trình nội bộ gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
660/KH-UBND 26/03/2019  UBND tỉnh   Báo cáo gửi, nhận liên thông văn bản điện tử. Sở Khoa học và Công nghệ Đang thực hiện Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
645/KH-UBND 22/03/2019  PCT Trần Thị Nga   (1) Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương chủ độngxây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.(2) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ 31/12/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
646/UBND-KGVX 22/03/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng các nội dung của Dự án Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; hoàn thành trong năm 2019. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ 31/12/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
697/TB-VP 22/03/2019  PCT Trần Thị Nga   Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện nội dung trên cơ sở Chuyên san đã phát hành năm 2018 phục vụ Hội nghị Đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác và bản thảo Chuyên san đang triển khai. Sở Khoa học và Công nghệ 31/03/2019 Công văn số 206/SKHCN-QLKH ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc tham mưu chỉnh sửa, bổ sung Chuyên san " Bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum" song ngữ Việt - Anh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Khoa học và Công nghệ Biên bản làm việc giữa Thanh Tra tỉnh và Sở KHCN tỉnh về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
646/TB-VP 18/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   - Chủ động phối hợp với cơ quan Dân vận cùng cấp rà soát, xây dựng, bổ sung, sửa đổi Quy chế, Chương trình phối hợp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; - Căn cứ Kế hoạch phối hợp công tác "Dân vận chính quyền năm 2019" giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy (sau khi được ban hành), khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.... Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 27/KH-SKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về Kế hoạch năm Dân vận Chính quyền năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã