Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
72 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
876/PC-VP 18/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/05/2022 Trích yếu Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
867/PB-VP 18/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ quy định pháp luật hiện hành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề xuất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05/05/2022 Về việc tham mưu cho ý kiến đối với Kế hoạch lao động năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
852 /PC-VP 15/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ tình hình thực tế của tỉnh để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại mục 3, phần IV Kế hoạch và Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/04/2022 Tham mưu dự thảo Văn bản triển khai thực hiện Sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
817/PB-VP 12/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ quy định pháp luật hiện hành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/04/2022 V/v tham mưu cho ý kiến đối với Kế hoạch lao động năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1237/TB-VP 08/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại cuộc họp, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Báo cáo (trình Phó Trưởng Ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ban hành) và dự thảo Chương trình (trình Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ban hành). Trong đó lưu ý: rà soát bổ sung đầy đủ nhiệm vụ về tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; về Chương trình truyền thông, phòng chống bạo lực; tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm… vào Chương trình. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/04/2022 - Tờ trình đề nghị Ban hành Chương trình công tác Ban VSTBCPN năm 2022 - Báo cáo kết quả thực hiện công tác BĐG và VSTBCPN năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1237/TB-VP 08/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 (lưu ý bám sát nội dung Kế hoạch số 2684/KH-UBND ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế để xác định mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh...). Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/04/2022 Tờ trình đề nghị Ban hành Chương trình công tác Ban VSTBCPN năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1237/TB-VP 08/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt các Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về Bình đẳng giới và nội dung liên quan đến Chương trình về chuyển đổi số đến các cấp, các ngành. Hoàn thành trong Quý II/2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2022 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung về công tác BĐG (đã thực hiện tập huấn tuyên truyền ngày 28/6/2022).
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1237/TB-VP 08/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu biểu mẫu, tổng hợp đánh giá thực trạng các chỉ tiêu, mục tiêu theo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (số liệu cập nhập đến 31/12/2021). Hoàn thành trong Quý III/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/09/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
793 /PB-VP 08/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ quy định pháp luật hiện hành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/04/2022 V/v tham mưu cho ý kiến đối với Kế hoạch lao động năm 2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
789 /PB-VP 07/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/04/2022 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý lao động,tiền lương, thù lao, tiền thưởng
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm