Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
72 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2983/VP-KGVX 12/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội (giảm nghèo, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg...) trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022; triển khai các giải pháp thực hiện thời gian tới . Hoàn thành trước ngày 27 tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27/08/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1822/PB-VP 09/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 13 tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13/08/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2551/UBND-KGVX 08/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo theo đúng quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/08/2022 Về việc đề nghị ban hành Quyết định về việc ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1714/PB-VP 28/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 9 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/09/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1708/PB-VP 27/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tại mục 4, phần V Kế hoạch nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/08/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1707/PC-VP 27/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, cung cấp thông tin theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/08/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2345/UBND-KGVX 21/07/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan: Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định pháp luật có liên quan, khẩn trương hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đảm bảo đúng quy trình, quy định; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/07/2022 Về việc tham mưu dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thực hiện theo các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2338/UBND-KGVX 21/07/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan: Tổng hợp số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh; đề xuất giải pháp huy động, bố trí các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng trên trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27/07/2022 BÁO CÁO Kết quảrà soát hộ gia đình chính sách người có công thuộc hộ nghèo,hộ cận nghèo đề nghị được hỗ trợ về nhà ở
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1620 /PB-VP 18/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 16 Thông tư nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/07/2022 V/v tham mưu văn bản triển khai Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 24/07/2022 Nhiệm vụ này ký và gửi trực tiếp cho Sở Nội vụ chứ không chuyển trên hệ thống iOffice.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn