Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
40 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
13/TB-UBND 22/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực bến xe Kon Tum theo chỉ đạo tại Thông báo số 351/TB-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 3618/VP-HTKT ngày 24 tháng 12 năm 2020 Sở Xây dựng 28/01/2021 V/v kiểm tra, rà soát diện tích nhà, đất tại khu vực Bến xe Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Đây là nhiệm vụ thực hiện thường, xuyên. Trong năm Sở luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nv KSTTTHC; đã rà soát trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
221/UBND-HTKT 20/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Khẩn trương tham mưu khắc phục các hạn chế trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2991/VP-HTKT ngày 30 tháng 10 năm 2020; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 01/02/2021 V/v rà soát, điều chỉnh QHĐTtrên địa bàn TP Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Xây dựng 14/01/2021 Về việc thựchiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 và năm 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
90/UBND-HTKT 11/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các nội dung nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 22/02/2021 V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạchchi tiết Khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
95/UBND-HTKT 11/01/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 05/02/2021 Về việc đầu tư xây dựng hạ tầng, quản lý trật tự đô thị tại thành phố Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Xây dựng 30/01/2021 Về việc gia hạn thời gian báo cáo tổng kết của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đến ngày 04.02.2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông Sở Xây dựng 08/01/2021 V/v tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của BTV Thành ủy Kon Tum; BTV Huyện ủy Sa Thầy; BTV Huyện ủy Kon Plông
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
4799/UBND-KTTH 29/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng chủ động rà soát, tổng hợp các văn bản đã cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp Sở Xây dựng 08/01/2021 V/v rà soát các dự án được chấp thuậnchủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Xây dựng 28/02/2021 Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung