Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
40 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
537/PC-HTKT 04/03/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 3 năm 2021 Sở Xây dựng 10/03/2021 Tham mưu điều chỉnh QH
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
523/PC-HTKT 03/03/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 3 năm 2021 Sở Xây dựng 20/03/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh phải đạt tối thiểu từ 30% trở lên. Sở Xây dựng Hiện Sở Xây dựng đã đạt chỉ tiêu 100%
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến: phấn đấu đạt trên 50% tổng số TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; trên 20% tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4. Sở Xây dựng Hiện, Sở Xây dựng đã đạt chỉ tiêu 100% DVC mức độ 4
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Nhanh chóng hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 332/UBND-KGVX ngày 27 tháng 01 năm 2021 về việc khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ; Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021. Sở Xây dựng Về việc trình DVC trực tuyến (hiện, Sở XD đã đạt 100% TTHC đủ đk đã trình DVC trực tuyến mđ 3, 4)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   2. Về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh a) Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến. b) Giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC, cần ưu tiên thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến. Sở Xây dựng Từ tháng 4/2021, Sở đã ban hành KH đẩy mạnh thực hiện DVCTT; tháng 9/2021, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt DVCTT mức độ 4
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng để người dân, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến. Sở Xây dựng Về việc triển khai dịch vụ công Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và CCTTQH
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
467/PC-HTKT 25/02/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 3 năm 2021 Sở Xây dựng 10/03/2021 Về việc triển thí điểm dự án
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
488/VP-KTTH 23/02/2021  Văn phòng UBND tỉnh   báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại các Văn bản số 2599/UBND-KTTH ngày 20 tháng 7 năm 2020; Văn bản số 3446/UBND-KTTH ngày 11 tháng 9 năm 2020; Văn bản số 4239/UBND-KTTH ngày 11 tháng 11 năm 2020; Văn bản số 4650/UBNDKTTH ngày 18 tháng 12 năm 2020; Văn bản số 4430/UBND-KTTH ngày 30 tháng 11 năm 2020 Sở Xây dựng 26/02/2021 V/v báo cáo tỉnh hình triển khai kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
471/TB-VP 22/02/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai thực hiện nội dung nêu trên; tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02 năm 2021 Sở Xây dựng 28/02/2021 V/v điều chỉnh quy hoạch tại lô đất TTTM (chợ) ký hiệu C3, Khu CC -DV huyện Ia H’Drai
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến