Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
27 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
328/UBND-NNTN 28/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v triển khai công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (đồng) tại huyện Kon Rẫy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/02/2022 SNN đã tham mưu UB tỉnh về nội dung liên quan đến đất rừng nằm trong khu vực khu vực quặng đồng Kon Rá, xã Đăk Tờ Lung
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/02/2022 Sở đã rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp, đề xuất
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/01/2022 SNN đã ban hành các VB chỉ đạo, tổng hợp và có BC gửi UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/01/2022 SNN đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, tổng hợp và có BC gửi VP UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
56/UBND-KTTH' 07/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/01/2022 Sở NNPTNT đã chỉ đạo rà soát, triển khai và có Báo cáo gửi Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH' 07/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Mẫu số 2_dùng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở, ban, ngành) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (01 đơn vị/01 báo cáo). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/01/2022 Sở NNPTNT đã chỉ đạo rà soát, triển khai và có Báo cáo gửi Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống dịch hại trên cây trồng, vật nuôi năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2022 SNN đã tham mưu các VB dự thảo cac chỉ thị: VB 70/SNN-CCKL, ngày 10/01 tham mưu Chỉ thị về QLBVR, 295/SNN-NTM ngày 08/02 tham mưu UB tỉnh Chỉ thị về NTM, 253/SNN-KH ngày 25/01 tham mưu các Chỉ thị về DB Cây trồng vật nuôi
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch Tổ chức lễ ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/01/2022 Sở NN (VPĐP NTM) đã tham mưu VB và UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chỉ thị về việc tăng cường phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/02/2022 SNN đã chủ trì, lấy ý kiến DT và tham mưu ban hành Chỉ thị về việc tăng cường phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Đề án (kế hoạch) xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/03/2022 SNN (VPĐP NTM) đã chủ trì, phối hợp các sở ban ngành địa phương liên quan tham mưu UB tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường