Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
634 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1714/UBND_HTKT 06/06/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo rà soát tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động, Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động và thực thi pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 6 năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 13/06/2022 Sở KHĐT đã báo cáo tình hình hoạt động và thực thi pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1230/PC-VP 03/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2022 Tờ trình về việc tham mưu xây dựng dự thảo Văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1708/UBND-KGVX 03/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Đơn vị có trách nhiệm phối hợp tham mưu, trình nội dung trên đảm bảo chất lượng theo quy trình, quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo 24/06/2022 V/v tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1225/PC-VP 03/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, các đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2022 Báo cáo thực hiện Phiếu chuyển số 1225/PC-VP của Văn phòng UBND tỉnh về “Phiếu chuyển Văn bản số 536-CV/TU ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1692/UBND-KGVX 02/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị của Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, cụ thể: - Về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên bia di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pek; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đối với di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pek. - Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Pek (16/5/1974-16/5/2024) và tổ chức Hội thảo khoa học “Ý nghĩa và giá trị lịch sử chiến thắng Đăk Pek - 50 nhìn lại”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2022 về việc lấy ý kiến hoàn thiện nội dung liên quan đến di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pét1
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1215/PC-VP 02/06/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu ý kiến tham gia của Ban Dân vận Tỉnh ủy, hoàn thiện nội dung tham mưu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo quy trình, quy định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/06/2022 dóng góp ý kiến xây dựng dựthảo Danh mục “Hủtục, tập tục không còn phù hợp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 2)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1675/UBND-KGVX 01/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương phúc tra lại kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các địa phương có số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới cao, xác định nguyên nhân cụ thể; trên cơ sở đó tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Hoàn thành trong ngày 02 tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 02/06/2022 Tờ trình về việc tham mưu dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Lần 2)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1683/UBND-KGVX 01/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó căn cứ nội dung, mục tiêu, giải pháp tại Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược theo từng giai đoạn 05 năm; xác định nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2022 Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1200/PC-VP 31/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Tiếp theo Phiếu chuyển số 1183/PC-VP ngày 29 tháng 5 năm 2022 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên để Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/06/2022 Tờ trình về việc ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1207/PC-VP 31/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2022 Tham mưu Kế hoạch PBGDPL giai đoạn 2022-2027
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm