Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
634 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1378/PB-VP 22/06/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/07/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1357/PB-VP 19/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/09/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1900/UBND-KGVX 17/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm phù hợp nhu cầu sử dụng; trên cơ sở đó rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách sinh viên sư phạm đặt hàng đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng theo quy định. 2. Xây dựng hướng dẫn quy trình, quy định về thủ tục theo dõi, đôn đốc và thu hồi tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm đúng theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 2420/BGDĐT-KHTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 và các quy định liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/08/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1343/PC-VP 16/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/07/2022 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1305/PC-VP 13/06/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ tình hình thực tế của địa phương, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử tại văn bản trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/06/2022 Trích yếu V/v đề xuất không cử Đại biểu tỉnh Kon Tum tham gia chuyến đi về nguồn do Trung tâm Giáo dục truyền thống và Lịch sử tổ chức.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1789/UBND-KGVX 10/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện việc đổi tên và bổ sung một số công trình tại Nhà bia tưởng niệm 81 liệt sĩ đảm bảo đúng quy trình, quy định theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản trên. Hoàn thành trước ngày 17 tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17/06/2022 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện việc đổi tên, bổ sung các công trình tại Nhà bia tưởng niệm 81 liệt sĩ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1299/PB-VP 10/06/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư nêu trên. Nội dung tham mưu đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/07/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1297/PB-VP 10/06/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư nêu trên. Nội dung tham mưu đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2022 Ban Dân tộc 15/07/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1269/PC-VP 08/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học giáo dục và Môi trường, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư kết nối và Phát triển công nghệ toàn cầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2022 trả lời đề nghị của Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học giáo dục và Môi trường, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư kết nối và Phát triển công nghệ toàn cầu
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2011/VP-HTKT 06/06/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, báo cáo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan để đối với việc sai khác về hiện trạng tại khu vực nêu trên, đồng thời làm việc cập nhật diễn biến rừng đối với khu vực này như thế nào. Hoàn thành báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/06/2022 Sở NNPTNT đã có VB 1613/SNN-KH ngày 13/06 (và VB 1697/SNN-KH ngày 21/06) đề nghị UBND huyện Kon Plong phối hợp báo cáo trước ngày 15/06. Sau khi có VB của UB huyện KPL, Sở đã có VB tham mưu UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến