Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
712 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
977/VP-KTTH' 23/03/2023  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị giao hợp đồng lao động 68/200/NĐ-CP của Ban An toàn giao thông trước ngày 05 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ 05/04/2022 Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04/4/2022, trước hạn 01 ngày
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2983/VP-KGVX 12/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội (giảm nghèo, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg...) trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022; triển khai các giải pháp thực hiện thời gian tới . Hoàn thành trước ngày 27 tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27/08/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1847/PC-VP 11/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung đề nghị Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/08/2022 Về việc phối hợp báo cáo kết quả triển lãm Da Cam - Lương tri và Công lý
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Cục Thuế tỉnh Kon Tum 15/09/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Công Thương 15/09/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/09/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Tài nguyên và Môi trường 15/09/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Xây dựng 15/09/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2959/VP-NNTN 10/08/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về tham mưu triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 25/08/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1822/PB-VP 09/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 13 tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13/08/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm