Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
5017/VP-KGVX 02/12/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính căn cứ quy định pháp luật có liên quan hướng dẫn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định. Nội dung hướng dẫn/tham mưu đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/12/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
4098/UBND-KGVX 02/12/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 161 theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành trong tháng 12 năm 2022. Đồng thời có Văn bản thông tin, trao đổi để Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16 biết, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/12/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
4971/VP-KGVX 01/12/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai/tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao tại mục 3, phần V Kế hoạch theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 12 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/12/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
4966/VP-KGVX 01/12/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
4088/UBND-KGVX 01/12/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Cổ phần Đầu tư Thủy điện Đăk Psi 61 đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3894/UBND-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2022; hồ sơ trình phải đảm bảo theo đúng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. . Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/12/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
4087/UBND-KGVX 01/12/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng, xử lý Quyết định số 17/2016/QĐUBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các ngành, nghề đào tạo trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy trình, quy định và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 3611/TB-VP ngày 27/9/2022 và Văn bản số 3439/UBND-KGVX ngày 13/10/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/12/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm