Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
31 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 20/04/2023 Về việc thực hiện các nội dung liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/04/2023 Báo cáo TTHC thành phần hồ sơ sử dụng sổ hộ khẩu
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường 20/04/2023 Văn bản số 1027/STNMT-VP ngày 20/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký tài khoản kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. Sở Tư pháp 20/04/2023 Công văn số 653/STP-HC&BTTP ngày 20/4/2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện số hóa hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 300/UBND-NC ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai số hóa sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Công văn số 1104/HTQTCT-HT ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp Công văn 536/STP-HC&BTTP về khẩn trương triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện hạ tầng kỹ thuật (nâng cấp phần mềm, thiết bị đầu đọc thẻ Căn cước công dân gắn chíp có tích hợp module sinh trắc…) để sẵn sàng triển khai tích hợp, xác thực sinh trắc trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế thay cho thẻ Bảo hiểm y tế giấy. Trong đó, đảm bảo 80% người bệnh đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp, tài khoản Định danh điện tử mức độ 2 (trên ứng dụng VNeID) thực hiện khám chữa bệnh (hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023) Sở Y tế 30/06/2023 Công văn số 1022/SYT-KHTC ngày 07/4/2023 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ Căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả dịch vụ trực tuyến Đăng ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 về việc Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021; Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời kết nối và khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin cư trú của học sinh từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu nộp giấy xác nhận cư trú Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc thực hiện các nội dung liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với cán bộ Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiến hành rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo danh sách của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh lập theo đúng tiến độ đề ra Công an tỉnh Công văn số 931/CAT-PC06 ngày 24/3/2023 của Công an tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID; rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và số hóa hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Chỉ đạo Công an cấp xã tiếp tục phối hợp với Phòng tư pháp, cán bộ tư pháp đẩy mạnh việc thực hiện số hóa hộ tịch trên địa bàn theo chỉ đạo tại Công văn số 300/UBND-NC ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai số hóa sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Công văn số 370/CAT-PC06 ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Công an tỉnh Công an tỉnh Công văn số 370/CAT-PC06 ngày 14/02/2023 của Công an tỉnh về việc triển khai số hóa hộ tịch trên nền CSDLQG về DC
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum thống kê, lập danh sách người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp chưa có số Định danh cá nhân, chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp; lập danh sách người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo danh sách được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống kê và phân danh sách cụ thể theo địa bàn các huyện, thành phố để chuyển về Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh - BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện phối hợp CA xã để cập nhật CCCD vào dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT - Đến ngày 31/10/2023 trên toàn tỉnh vẫn còn 32.162 người tham gia BHXH, BHYT chưa cập nhật CCCD/ĐDCN. Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra