Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
31 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND huyện Đăk Glei 20/04/2023 V/v chấn chỉnh triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND huyện Đăk Hà 20/04/2023 chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND huyện Đăk Tô 20/04/2023 Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 1185/VP-TTHCC ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phối hợp báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính,Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND huyện Ia H'Drai 20/04/2023 Đã ban hành Công văn về việc khó khăn, vướng mắc liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn; đăng ký tài khoản khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND huyện Kon Plông 20/04/2023 UBND huyện Kon Plông đã có báo cáo số 115/BC-UBND ngày 28/3/2023 về Những khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND huyện Kon Rẫy 20/04/2023 Căn cứ Công văn số 995/UBND-NC ngày 06/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏnộp, xuất trình sổhộkhẩu giấy, sổtạm trú giấy hoặc giấy tờcó yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủtục hành chính, cung cấp dịch vụcông trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủtục vềlĩnh vực đất đai, hộtịch, bảo trợ xã hội...trên địa bàn huyện Kon Rẫy, như sau:I. Kết quả triển khai các quy định liênquan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từngày 1/1/2023 theo quy định của Luật cư trú năm 2020 Nhận thức vềvịtrí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọngviệc triển khai Quyết định số06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đềán “Phát triển ứngdụng dữliệu vềdân cư, định danh và xác thực điện tửphục vụchuyển đổi sốquốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”,đây là nhiệm vụhết sức nặng nềnhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủđiện tử, nền kinh tế số, xã hội số. Tổ công tác Đ ềán 06 huyện Kon Rẫy đã chỉ đạo sát sao đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 đề ra đảm bảo tiến độ, lộ trình chung. Và từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị sử dụng theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, thay vào đó, các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin về cư trú của công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy và tích hợp các thông tin trong một loại giấy tờ số duy nhất được xem là bước tiến lớn trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mang lại sự thuận tiện và lợi ích cao nhất cho người dân.Cùng với việc triển khai Luật Cư trú và Đềán "phát triển ứng dụng dữliệu vềdân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụchuyển đổi sốquốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đềán 06), thời gian qua Thủ 2tướng Chính phủđã chỉđạo quyết liệt các bộ, ngành và các địa phương mình nhằm triển khai bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy1...Để triển khai thực hiện nghiêm túc cácnội dung chỉđạo của Chính phủ, UBND tỉnhngay sau khi sổhộkhẩu, sổtạm trú giấy chính thức hết giá trịsửdụng với vai trò là Tổtrưởng Đềán 06củahuyện đã chỉđạo Công an huyện -Cơ quan thường trực Tổđềán 06 tham mưu ban hành các văn bảnchỉđạo hướng dẫn các ngành, các cơ quan đơn vịcó liên qua thực hiện nghiêm túc, bãi bỏviệc yêu cầu công dân nộp, xuất trình Sổhộkhẩu giấy, Sổtạm trú giấy, ưu tiên thực hiện 07 phương thức thay thếsổhộkhẩutrong thực hiện thủtục hành chính.Chỉđạo các ngành, các cơ quan đơn vị, Đoàn thanh niên huyện tăng cường tổchức tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của Đềán 06, và những tiện ích của CCCD gắn chíp bằng nhiều hình thức qua Hệthống truyền thanh huyện, qua trang mạng xã hội (facebook, Zalo),đến toàn thểcán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn, trực tiếp hướng dẫn cài đặt, ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh... phục vụchuyển đổi số.II. Tổng hợp các vướng mắc liên đến việc bỏnộp, xuất trình sổhộkhẩu giấy, sổtạm trú giấy hoặc giấy tờcó yêucầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủtục hành chính, cung cấp dịch vụcông trực tuyến 1. Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực Tư pháp(Hộ tịch-Chứng thực):Sau khi có quy định bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trúthì không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thay vào đó là giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân trong cơ sở dữ liệu dân cư. Tuy nhiên giấy xác nhận thông tin cư trúchỉ có thời hạn 30 ngày, do đó người dân phải đi xin cấp giấy này nhiều lần gây mất thời gian và tiền bạc. Việc không dùng sổ hộ khẩu dẫn đến tình trạng không xác định được khoảng thời gian cư trú để có căn cứ xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân trong từng thời điểm. Trên căn cước công dân không thể hiện phần Dân tộc của công dân, muốn xác định phải tiến hành kiểm tra danh tính số của công dân, làm kéo dài thời gian giải quyết.Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân:Thủ tục này có yêu cầu đề nghị xác nhận khoảng thời gian công dân đó đến thường trú và chuyển khẩu đến địa phương khác. Tuy nhiên, hiện trên Cơ sở dữ liệu dân cư chưa cung cấpđược nội dung đó mà công dân phải đến cơ quan công an cấp xã xin giấy xác nhận thông tin cư trú để thực hiện cung cấp thông tin cá nhân của mình liên quan đến quá trình thời gian sinh sống của bản thân...2. Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai:1Cụthểđã ban hành Chỉthịsố05/CT-TTg ngày 23/2/2023 vềđẩy mạnh thực hiện Đềán 06; Công điện số90/CĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2023 vềviệc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏsổhộkhẩu, sổtạm trú giấy; Thông báo số74/TB-VPCP ngày 14/3 vềKết luận của Phó Thủtướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01/3/2023 vềtình hình, kết quảtriển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghịđịnh số104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ... 3-Thủ tục giải quyết Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại Khoản 1, Điều 101, Luật Đất đai năm 2013).-Thủ tục giải quyết trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp luật; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải có sổ hộ khẩu kèm theo; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồngphải có sổhộkhẩuhoặc giấy chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn kèm theo (quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định)-Thủ giải quyết liên quan đến nội dung biến động quyền sử dụng đất (quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).Từ những quy định trên, sổ hộ khẩu là một trong những thành phần của hồ sơ để xác định thời điểm sử dụng đất của người sử dụng đất; số thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thời điểm sử dụng đất của vợ, chồng; làm căn cứ để xác định miễn thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất. Đối với các trường hợp công dân có giấy chứng nhận QSD đất mà tên chủ sử dụng ghitrên giấy là hộ ông (bà):..thì khi thực hiện các giao dịch có liên quan đến QSD đất (Chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp...)bắt buộc công dân phải kê khai đúng các thành viên hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận QSD đất để thực hiện giao dịch (xác lập các hợp đồng giao dịch). Dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện tại chỉ cung cấp được thông tin cá nhân tại thời điểm hiện tại chứ không cung cấp được thông tin cá nhân liên quan đến hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận QSD đất. Vì vậy, công dân thường phải xin UBND xã, thị trấn nơi cấp Hộ khẩu vào thời điểm cấp giấy xác nhận thành viên của hộ, điều này gây khó khăn cho công dân.Cơ sở dữ liệu về dân cư chỉ thể hiện, chia sẻ và cung cấp được dữ liệu về nhân thân của cá nhân, của hộ gia đình tại thời điểm từ ngày 1/7/2021 đến nay mà không cung cấp được dữ liệu biến động về Sổ Hộ khẩu, cũng như thông tin về Sổ Hộ khẩu đã được cấp trước ngày 01/7/2021. Điều này dẫn tới khi phải sử dụng thông tin về Sổ Hộ khẩu đã được cấp trước ngày 01/7/2021 mà người dân đã bị thu hồi Sổ Hộ khẩu, sẽ không đủ thành phần hồ sơ để thực hiện TTHC về đất đai cũng như xác định các thành viên trong hộ tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định làm căn cứ để phân chia quyền sử dụng đất cho các thành viên tronghộ; giải quyết hồ sơ chuyển quyền khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ... 43.Việc giải quyết các chế độ chính sách (Lĩnh vực lao động, thương binh xã hội): Quá trình giải quyết các thủtục an sinh xã hội cho người dân,Giấyxác nhận thông tin nơi cư trúthay thếcho Sổhộkhẩu giấy.Tuy nhiên, thủtục xin xác nhận nơi cư trú phải giải quyết qua dịch vụcông và người dân phải khai các thông tinđểđược làm giấy xác nhận thông tin nơi cư trú.Một sốngười dân trình độdân trí chưa caothìkhông thểcung cấp đầy đủthông tin đểlàm được xác nhận thông tin nơi cư trú hộgia đình.Vớilại, thời hạnsửdụng của giấy xác nhận thông tin nơi cư trú ngắnnênkhó khăn trong giải quyết các hồsơ của công dân4. Vềkhó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đềán 06 như sau:-Từthực tiễn công tác của Công an xã, thịtrấn từkhi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị sử dụng 1/1/2023 thì hiện nay có nhiều công dân đến trụsởCông an xã, thịtrấn trên địa bàn huyện đểyêu cầu cấp Giấy xác nhận thông tin vềcư trú (CT07)đểlàm hồsơ giải quyết thủtục hành chính (TTHC)có liên quan đến 26 thủtục hành chính thuộc các lĩnh vực Tư pháp, LĐ-TB&XH, Đất đa...nhằm thay thếxuất trình Sổhộkhẩu.Lượngcông dân liên hệnhiềulàm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác lực lượng công an;mặt khác, việc truy cập hệthống nhiều cũnggây tắc nghẽn mạng thường xuyên mất kết nối, không ổn địnhdẫn đến công dân phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho công dân nhất là đối với địa bàn các xã xa, đi lại khó khăn gâyphiền hà cho người dân.-Việc đăng ký tài khoản sử dụng Dịch vụ công hiện nay yêu cầu người đăng ký phải sử dụng sim điện thoại là thuê bao chính chủ, thông tin khai báo của người tạo tài khoản phải trùng khớp thông tin chủ thuê bao sim của nhà mạng. Thực trạng hiện nay rất nhiều người dân dùng sim thuê bao không chính chủ dẫn đến việc hạn chế đăng ký tài khoản dịch vụ công. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh những thay đổi liên quan đến thông tin sim điện thoại cũng gặp phải nhiều khó khăn, theo quy định của nhà mạng.-Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chínhcòn thấpvìphần lớn người dân trên địa bàn các xã là người đồng bào dân tộc thiểu số nênkhả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệthông tin của người dân còn hạn chế. Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến phát sinh chủ yếu do công chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn trực tiếp và giúp công dân tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến.-Về thực hiện 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin vềcư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công: Một số TTHC của cácngành vẫn còn quy địnhvề xuất trình các giấy tờ xác minh thông tin nơi cư trú (thông báo số định danh cá nhân, xác nhận thông tin nơi cư trú).-Một sốtrường hợp chưa thu nhận CCCD trên địa bàn do công dân đang chấp hành án phạt tù, đang đi nước ngoài, đi làm ăn sinh sống, học tập ngoài địa bàn, bệnh tật điều trịdài ngày tại các cơ sởchữa bệnh ngoài địa bàn. Một số 5trường hợp còn một sốvướng mắc nên chưa thu nhận CCCD (đangxác minh hộtịch, sai sốđịnh danh cá nhân, trùng dữliệu chưa xóa được...).-Hệ thống đường truyền đã cơ bản đáp ứng được việc xử lý công việc tuy nhiên đôi lúc mạng còn chậm, đường truyền không ổn định đã ảnh hưởng tới việc xử lý hồ sơ của công dân.Trênđây là báo cáo những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các TTHC có liên quan đến các thồng tin về sổ Hộ khẩu, sổ tạm trú trên địa bàn huyện. UBND huyện báo để đơn vị biết, xem xét, tổng hợp./.
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND huyện Ngọc Hồi 20/04/2023 V/v chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND huyện Sa Thầy 20/04/2023 V/v tăng cường triển khai các quy định liên quan đến việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND huyện Tu Mơ Rông 20/04/2023 Đã chỉ đạo rà soát, hiện tại chưa có khó khăn vướng mắc
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
995/UBND-NC 06/04/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên đến việc bỏ nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, như các thủ tục về lĩnh vực đất đai, hộ tịch, bảo trợ xã hội.... báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. UBND thành phố Kon Tum 20/04/2023 Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 22/4/2023 của UBND thành phố Kon Tum.
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra