Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
28 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Công Thương 20/05/2022 Báo cáo kết quả tự kiểm tra chấn chỉnh sai sót vi pham về công tác cán bộ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1029/VP-HTKT 28/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra quá trình phát triển các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đạo, xử xý theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2022. Sở Công Thương 15/05/2022 Báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý tồn tại liên quan đến điện mái áp
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
659/PC-VP 22/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 13 tháng 4 năm 2022 Sở Công Thương 13/04/2022 gửi báo cáo phục vụ xây dựng chủ trương pháp luật chính sách CNH-HĐH
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
607/PC-VP 15/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023 như đề nghị của Bộ Công Thương nêu trên (hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 3 năm 2022). Sở Công Thương 25/03/2022 công văn số 709/SCT-QLTM về việc chương trình phát triển TM ĐT
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
857/VP-HTKT 14/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Công Thương chuẩn bị các thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn trên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21 tháng 3 năm 2022 Sở Công Thương 21/03/2022 Công văn 663/SCT-QLNL về việc cung cấp thông tin
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
766/Vp-HTKT 08/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh; hoàn thành và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng 4 năm 2022 Sở Công Thương 10/04/2022 Công văn 749/SCT-QLNL về lấy kiến nhiệm vụ 2023
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Công Thương 15/03/2022 rà soát nội dung cấp bách trình HDND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Công Thương 15/03/2022 rà soát nội dung cấp bách trình HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Công Thương 22/02/2022 Công văn 405/SCT-HCTH về rà soát nội dung trình HDND tinh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Công Thương 15/08/2022 Gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn