Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
87 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1692/UBND-KGVX 02/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị của Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, cụ thể: - Về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên bia di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pek; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đối với di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pek. - Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Pek (16/5/1974-16/5/2024) và tổ chức Hội thảo khoa học “Ý nghĩa và giá trị lịch sử chiến thắng Đăk Pek - 50 nhìn lại”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2022 về việc lấy ý kiến hoàn thiện nội dung liên quan đến di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pét1
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1215/PC-VP 02/06/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu ý kiến tham gia của Ban Dân vận Tỉnh ủy, hoàn thiện nội dung tham mưu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo quy trình, quy định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/06/2022 dóng góp ý kiến xây dựng dựthảo Danh mục “Hủtục, tập tục không còn phù hợp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 2)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1119/PB-VP 20/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên đảm bảo quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/06/2022 văn bản về việc báo cáo, trình dự thảo Kế hoạch Tham gia Ngày hội vùng biên tại Điện Biên
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1115/PB-VP 19/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chỉ đạo phối hợp tổ chức triển lãm của Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo chỉ đạo tại Thông báo số 1577/TB-VP ngày 05 tháng 5 năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2022 về việc báo cáo và trình dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức triển lãm Da cam 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1090/PB-VP 16/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham gia góp ý nội dung trên và thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Văn bản gửi của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/06/2022 Góp ý dự thảo Thông tư quy định hoạt động kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản tư liệu ghi danh vào Danh mục quốc gia về Di sản tư liệu
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1685/VP-KGVX 13/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ nguồn kinh phí xây dựng Nhà bia di tích tại Điểm cao 875 nêu trên. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 1 và các đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nguồn kinh phí, phương án xây dựng Nhà tưởng niệm chung và nhà bia di tích tại Điểm cao 875 theo quy trình quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2022 Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và Điểm Cao 875 lịch sử
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1075/PC-VP 13/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan cung cấp thông tin theo đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/05/2022 về việc cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1055/PC-VP 11/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan (Và xin ý kiến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để đảm bảo trình Thường trực Tỉnh ủy theo thời gian yêu cầu). tham mưu nội dung báo cáo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Hoàn thành nội dung tham mưu trước 17 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/05/2022 Vềviệc xin ý kiến dựthảo báo cáo triển khai thực hiện phát biểu chỉđạo của đồng chí Tổng Bí thư
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1382/UBND-KGVX 11/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Đơn vị có trách nhiệm phối hợp tham mưu, trình nội dung trên đảm bảo chất lượng theo quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2022 về việc xây dựng Đề án Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025 định hướng 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
994/PC-VP 30/04/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/05/2022 Về việc đề nghị ban hành Văn bản tăng cường quản lý, chỉ đạo phong trào võ thuật tổng hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông