Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
23 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
81/UBND-KGVX 11/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: - Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại một số địa phương và các cơ sở trợ giúp xã hội do cấp tỉnh thành lập; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em thuộc trách nhiệm của cấp mình theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. - Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/11/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
133/VP-KGVX 10/01/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại Văn bản nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/01/2023 Tờ trình về việc tham mưu dự thảo Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương điều chỉnh mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều trên địa bàn huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
37/UBND-KGVX 06/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 161 như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, mưu nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy trình, quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4098/UBND-KGVX ngày 02 tháng 12 năm 2022. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
21/UBND-KGVX 04/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định Quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (về: Đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội”; định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng, xử lý Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các ngành, nghề đào tạo trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh) đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định. Hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến tại Phiên thường kỳ tháng 01 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/01/2023 V/v đăng ký nội dung Chương trình phiên họp thường kỳ tháng 01 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/05/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/09/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
5591/VP-KGVX 30/12/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 28 tháng 01 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/01/2023 Về việc đề nghị phê duyệt báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm