Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
620/UBND-TTHCC 03/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Viễn thông Kon Tum triển khai các giải pháp về kỹ thuật, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh với hệ thống đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Viễn thông Kon Tum 31/03/2020 (Quá hạn 102 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
520/KH-UBND 25/02/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Thực hiện khởi tạo Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum: Viễn thông Kon Tum chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: - Thực hiện số hóa, cập nhật danh mục và biểu mẫu theo từng loại báo cáo lên hệ thống. - Khảo sát nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức, khởi tạo tài khoản người dùng hệ thống của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phân quyền sử dụng cho cán bộ, công chức có trách nhiệm trong việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ báo cáo theo đơn vị, địa phương và lĩnh vực phụ trách. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2020. Viễn thông Kon Tum 15/03/2020 (Quá hạn 118 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
520/KH-UBND 25/02/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Tổ chức đào tạo, tập huấn và thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum: Viễn thông Kon Tum chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2020. Viễn thông Kon Tum 30/03/2020 (Quá hạn 103 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung