Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
80/UBND-NC 28/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh. BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 10/03/2020 (Quá hạn 123 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Võ Thái Ninh