Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
145 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ trọng tâm 2019

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) Sở Xây dựng 30/04/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Đăk Glei 28/02/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Đăk Hà 28/02/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Đăk Tô 28/02/2019 UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Báo cáo số 42/BC-UBND, ngày 25/02/2019 về rà soát quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn huyện Đăk Tô gửi UBND tỉnh và các ngành liên quan, trong đó đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum xem xét cho phép điều chỉnh cục bộ một số nội dung Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Ia H'Drai 28/02/2019 Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Chương trình số 81-CTr/HU ngày 25/02/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các lĩnh vực đột phá năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Kon Plông 28/02/2019 Báo cáo kế quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn huyện Kon Plông theo Công văn số 3312/UBND-KTHT ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Kon Rẫy 28/02/2019 Báo cáo rà soát quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Ngọc Hồi 28/02/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Tu Mơ Rông 28/02/2019 UBND huyện đã ban hành báo cáo số 90/BC-UBND, ngày 04/3/2019 về rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND thành phố Kon Tum 31/03/2019 (Quá hạn 21 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật