Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ trọng tâm 2019

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2298/PC-VP 29/12/2019  Công tác trọng tâm HĐND tỉnh   Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Chương trình số 157/CTr-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 (có văn bản gửi kèm theo).Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển văn bản nêu trên đến các đơn vị để biết, triển khai./. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/05/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An