Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
144 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ trọng tâm 2019

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2063/UBND-NNTN 12/08/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp tại Quyết định số 630/QĐ-UBND và Kế hoạch số 115/KH-TCĐ ngày 23 tháng 7 năm 2019. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/08/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2063/UBND-NNTN 12/08/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trước ngày 25 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị về Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/08/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
913/UBND-TD 19/04/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà theo dõi; trường hợp bà Trương Thị Kim Thu có đơn khiếu nại về nội dung trên gửi đến thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà phải xử lý đơn khiếu nại của bà Thu theo đúng quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 (Đối với vụ việc của bà Trương Thị Kim Thu). Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thành các thủ tục, hồ sơ theo quy định pháp luật về đất đai liên quan đến vụ việc của bà Phạm Thị Lan. UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Ban tiếp dân
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) Sở Xây dựng 30/04/2019 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND itnhr, Sở đã triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có báo cáo chi tiết kèm theo)
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Đăk Glei 28/02/2019 UBND huyện có Báo cáo số 1123A/BC-UBND ngày 18/3/2019 v/v kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Đăk Tô 28/02/2019 UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Báo cáo số 42/BC-UBND, ngày 25/02/2019 về rà soát quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn huyện Đăk Tô gửi UBND tỉnh và các ngành liên quan, trong đó đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum xem xét cho phép điều chỉnh cục bộ một số nội dung Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Ia H'Drai 28/02/2019 Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Chương trình số 81-CTr/HU ngày 25/02/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các lĩnh vực đột phá năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Kon Plông 28/02/2019 Báo cáo kế quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn huyện Kon Plông theo Công văn số 3312/UBND-KTHT ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Kon Rẫy 28/02/2019 Báo cáo rà soát quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
31/QĐ-UBND 10/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát, điều chỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch (Văn bản 252/VP-HTKT 28/01/2019 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện) UBND huyện Ngọc Hồi 28/02/2019 UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi gửi UBND tỉnh, các dơn vị liên quan thực hiện.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật