Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
16 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ trọng tâm 2019

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/01/2019 Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2019 Văn bản số 172/SKHĐT-DN ngày 28/01/2019 về việc xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-Cp, ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Chương trình hành động triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2019 Văn bản số 2117/SNN-KH ngày 27/12/2018 tham mưu UBND tỉnh (đồng thời phúc đáp các văn bản: 3164/VP-KT ngày 21/12/2018 và văn bản 3439/UBND-KTTH ngày 07/12/2018)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Chương trình hành động triển khai thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ năm 2019 Sở Xây dựng 31/01/2019 Tờ trình số 80/TTr-SXD
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Chương trình hành động triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/01/2019 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Sắp xếp, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 Thanh tra tỉnh 31/01/2019 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/01/2019 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Tổ chức - Hành chính
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2019 Văn bản số 193/SKHĐT-TTXT ngày 30/01/2019 về việc bổ sung, hoàn thiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 31/01/2019 Tờ trình số 1646/TTr-STTTT ngày 28/12/2018 và Tờ trình số 57/TTr-STTTT ngày 18/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Hoàn chỉnh Đề án thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông Sở Nội vụ 31/01/2019 đề án số 3631/ĐA-UBND ngày 258/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp