Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
94 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ trọng tâm 2019

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/01/2020 Về việc gửi dự thảo Chương trình của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ KTXH và dự toán NSNN năm 2020
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Võ Tấn Danh
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Sở Thông tin và Truyền thông 15/01/2020 Văn bản số 51/TTr-STTTT ngày 10/01/2020 của Sở TTTT; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 20/1/2020 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Phương án thành lập đơn vị quản lý, vận hành và Quy chế quản lý, sử dụng các trụ sở tại Khu trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Sở Tài chính 31/01/2020 125/STC-QLGCS ngày 10/01/2020 của Sở Tài chính
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Võ Tấn Danh
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020; Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông 31/01/2020 Văn bản số 33/CV-STTTT ngày 08/01/2020 và Tờ trình số 119/TTr-STTT ngày 03/2/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính 15/01/2020 Văn bản số 154/STC-QLGCS ngày 13/01/2020 và Văn bản số 320/STC-QLGCS ngày 04/02/2020 của Sở Tài chính; Báo cáo số 34-BC/BCSĐ ngày 05/02/2020 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2020 Sở Nội vụ 31/01/2020 Văn bản số 14/BTĐKT-NV ngày 07/01/2020 của Sở Nội vụ; Văn bản số 200/UBND-KTTH ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Võ Tấn Danh
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị năm 2019 Sở Nội vụ 15/01/2020 160/HĐ ngày 06/02/2020 của Hội đồng kiểm tra, đánh giá chấm điểm CCHC
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Thị Hương Giang
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các Kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2020 Sở Tư pháp 31/01/2020 TT 01/TTr-STP ngày 09/01/2020; 05/TTr-STP ngày 13/01/2020; 07/TTr-STP ngày 06/01/2020; 11/TTr-STP ngày 06/01/2020; 46/TTr-STP ngày 17/01/2020
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Võ Thái Ninh
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 Thanh tra tỉnh 31/01/2020 02/TTr-TT ngày 07/01/2020 của Thanh tra tỉnh; Quyết định 40/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Võ Thái Ninh
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2020 Sở Ngoại vụ 31/01/2020 91/SNgV-VP ngày 19/02/2020 của Sở Ngọai vụ
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Trương Thị Út